Bülten 2018-9 7143 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru Süreleri Uzatılmıştır

Bülten: 2018/9
01.08.2018

Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir

7143 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru Süreleri Uzatılmıştır

7143 Sayılı Kanun’un;

  • 2’nci maddesinde yer alan borçların yeniden yapılandırılması,
  • 3’üncü maddesinde yer alan dava hakkından vazgeçilmesi,
  • 4’üncü maddesinde yer alan inceleme aşamasında bulunan işlemler,
  • 7’nci maddesinde yer alan kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması,
  • 8’nci maddesinde yer alan ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının yeniden yapılandırılması,
  • 10’uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan borçlar ,

için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27/08/2018 tarihine uzatılmıştır.

Ancak;

  • Varlık barışı ile ilgili yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara vergi ödenmeksizin bildirilme ve getirme süresi (md 10/13-g),
  • Yurtiçindeki varlıkların vergi ödenmeksizin bildirim süresi (md 10/13-g),
  • Meslek kuruluşları üyeleri ile odaların borçlarınailişkin başvuru süreleri ise uzatılmamıştır.

 

Mevzu bahis güncel başvuru süreleri, bildirim süreleri ve beyan sürelerine aşağıdaki tabloda yer verilmiş olup buna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının görüntüsü sayfa sonunda mevcuttur.

 

7143 SAYILI KANUNA İLİŞKİN GÜNCEL BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİ

Madde 2 YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SÜRELER
  Eski Hali Son Hali
Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesinin son tarihi 31.03.2018 31.03.2018
Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31.07.2018 27.08.2018
Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi 27.09.2018 27.09.2018
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi 27.08.2018 27.08.2018
MADDE 3 DAVA HAKKINDAN VAZGEÇMEYE İLİŞKİN SÜRELER    
Dava hakkından vazgeçmek için başvuru süresi 31.07.2018 27.08.2018
MADDE 4 İNCELEME AŞAMASINDA BULUNAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÜRELER    
Devam eden incelemelerde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kaymak kaydıyla 31.07.2018 (İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün) 27.08.2018 (İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün)
MADDE 5 MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN SÜRELER    
Matrah artırımları için başvuru süresi. 27.08.2018 27.08.2018
MADDE 6 İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN SÜRELER    
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedilme süresi 27.08.2018 27.08.2018
Eczanelerin stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçlarını maliyet bedeli üzerinden fatura düzenleyerek kayıtlarından çıkarma süresi 27.08.2018 27.08.2018
Eczanelerin stoklarından çıkardıkları için ilaçlar için maliyet bedeli üzerinden %4 oranında KDV hesapladıkları KDV’yi beyan ve ödeme süresi 27.09.2018 27.09.2018
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirme süresi 27.08.2018 27.08.2018
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan malların kayıt ve beyanlarına intikal süresi 27.08.2018 27.08.2018
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların dikkate alınacağı bilanço tarihi 31/12/2017 31/12/2017
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi süresi 27.08.2018 27.08.2018
MADDE 7 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINA İLİŞKİN SÜRELER    
Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için başvuru süresi 31.07.2018 27.08.2018
MADDE 8    
Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları 31.07.2018 27.08.2018
MADDE 9/17 MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN SÜRELER    
31/5/2017 tarihinde mücbir sebep hali sonlandırılan mükelleflerin, mücbir sebep halinin devam ettiği dönemlere ilişkin beyannamelerini 31/8/2017 tarihine kadar vererek tahakkuk eden vergilerini ikişer aylık dönemler halinde 30 eşit taksitte ödeyecek olan mükelleflere getirilen olanaktan yararlanamayan mükellefler için beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 27.08.2018 27.08.2018
VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN SÜRELER    
I- Yurtdışındaki Varlıkların Vergi Ödenmeksizin Bildirim Süresi; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilme ve getirme süresi 31.07.2018 31.07.2018 (değiştirilmedi)
II- Yurtdışındaki Varlıkların %2 Oranında Vergisinin Ödeneceği Bildirim Süresi; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilme süresi 30 Kasım 2018  
Banka ve aracı kurumların kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi ödeme süresi 31 Aralık 2018  
Bildirilen varlıkların, Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilme süresi Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay  
III- Yurtiçindeki Varlıkların Vergi Ödenmeksizin Bildirim Süresi 31.07.2018 31.07.2018 (değiştirilmedi)
IV- Yurtiçindeki Varlıkların %2 Oranında Vergisinin Ödeneceği Bildirim Süresi; Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların beyan süresi 30 Kasım 2018 30 Kasım 2018
Türkiye’de bulunan ve beyan edilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesaplanan verginin ödenme süresi 31 Aralık 2018 31 Aralık 2018
SMMM ve YMM’lerin üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların TÜRMOB’a olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmı için başvuru süresi 31.07.2018 31.07.2018 (değiştirilmedi)
SMMM ve YMM’lerin üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların TÜRMOB’a olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin ödeme süresi 31.07.2018 31.07.2018 (değiştirilmedi)
TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN SÜRELER    
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını değerlemelerinin son günü (7144 s. Kanun) 27.09.2018 27.09.2018
DİĞER ALACAKLAR    
(6) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14’üncü, 21’inci, 23 üncü, 39’uncu ve 76’ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10’uncu, 26’ncı, 27’nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63’üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129’uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ- ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir. 31.07.2018 27.08.2018
(7) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96’ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ- ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir. 31.07.2018 27.08.2018
(8) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin ^mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31/3/2018 tarihi itibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre hesaplanan katsayı ile birlikte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu takdirde mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücreti ilk taksit tutarı ile birlikte tahsil edilir. Bu fıkra hükümlerinden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 31.07.2018 27.08.2018

 

7143 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU SÜRELERİNİN UZATILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Karar Sayısı: 7

31 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

Share: