Bülten: 2018-41 E-kitap, e-dergi ve e-gazeteler için KDV oranı artırıldı

Bülten: 2018/41
19.12.2018

E-kitap, e-dergi ve e-gazeteler için KDV oranı artırıldı

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’un “Oran” başlıklı 28. Maddesine göre katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için %10’dur. Cumhurbaşkanı (eski haliyle Bakanlar Kurulu) bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.

 

Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları (BKK) ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için perakende yahut toptan safhalarda farklı oranlarda uygulanagelmiştir.

 

Akabinde 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranlarının belirlenmesi amacıyla o tarihe kadar geçmişte yapılan tüm düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış ve KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.

 

Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen korunmuş, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranı;

– Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,

– Karara ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,

– Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için % 18

olarak belirlemiştir.

 

Bu suretle, %10 olan genel oran Kanunun verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararla öteden beri %18 olarak uygulanmakta, ilaveten yine Bakanlar Kurulunca belirlenen ve I Sayılı Liste, II Sayılı Liste olarak adlandırılan Kararname Eki Listelerde yer alan mal ve hizmet için ise %1 veya %8 olarak (indirimli şekilde) uygulanmaktadır.

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Bakanlar Kurulunun bu yetkisi yapılan kanuni düzenlemelerle Cumhurbaşkanına geçmiş ve mal ve hizmet grupları itibariyle oran değişiklikleri Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılır hale gelmiştir.

 

Bu kapsamda 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahis konusu (2007/13033 sayılı Karara ekli) I Sayılı Listenin 8. sırası ile II Sayılı Listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER başlıklı bölümünün 14. Sırası, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

Eski Hali Yeni Hali
8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1’inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç) 8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.)
14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç) kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki, 14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

 

Yapılan bu değişiklik ile 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

– Gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı,

– Elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi,

– Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı,

– Elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi

%18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Halen elektronik ortamda satışı yapılanlar dahil;

– gazete ve dergiler %1 oranında,

– kitap ve benzeri yayınlar ise %8 oranında

KDV’ye tabidir.

Share: