Bülten: 2018-39 Yabancıların Türkiye’de Gayrımenkul Almak Suretiyle İstisnai Yolla Türk Vatandaşlığını Kazanmasının Şartları Hafifletildi

Bülten: 2018/39
07.12.2018

Yabancıların Türkiye’de Gayrımenkul Almak Suretiyle İstisnai Yolla Türk Vatandaşlığını Kazanmasının Şartları Hafifletildi

Türk Vatandaşlığı edinmeye ilişkin 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu” (R.G. Tarihi: 12.06.2009, No:27256) ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin olarak, Türk vatandaşlığının kazanılmasına, kaybına, ispatına ve çok vatandaşlığa ilişkin işlemlerin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek, uygulamada birliği sağlamak amacıyla hazırlanmış “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” mevcuttur. (R.G. Tarihi: 06.04.2010, No. 27544)

 

Bu düzenlemelere göre Türk Vatandaşlığı, doğumla veya sonradan olmak üzere iki yolla kazanılır.

 

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması ise, yetkili makamların buna ilişkin olumlu kararı ile mümkün olup yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması yolları a) Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması, b) Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, c) Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması, d) Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması şeklinde sıralanmaktadır.

 

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması yollarından olan “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması” yolu, son dönemde gündemi epey işgal eder hale gelmiştir.

 

Şöyleki;

 

Bahsi geçen Kanun’un “Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller” başlıklı 12. Maddesinde göre;

 

“Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 

 1. a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

 

 1. b) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

 

 1. c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

 

 1. d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.”

 

Bahsi geçen Yönetmeliğin “Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması, Başvuru İçin Gerekli Belgeler Ve Yapılacak İşlemler” başlıklı 20. Maddesinde ise yukarıda metni yer alan ve Kanun’un 12. Maddesinde yer alan vatandaşlığın istisnai olarak kazanılasına ilişkin esaslar belirlenmişken, 12.1.2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

Ana Yönetmeliğin 20’nci maddesinde (aşağıdaki ilave bent eklenmek suretiyle) değişikliğe gidilmiştir. Buna göre;

 

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir;

 

 1. a) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

 

 1. b) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

 

 1. c) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

 

ç) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

 

 1. d) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.

 

…..fıkrada belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınır.

 

Bu suretle, Kanun’un verdiği yetkiye istinaden yapılan Yönetmelik değişikliği ile Ülkede belirtilen koşullarda uygun şekilde yatırım yapan yabancıların istisnai yolla, Bakanlar Kurulu Kararıyla vatandaşlığa alınmalarının esasları belirlenmiştir.

 

Bu defa 05.05.2017 tarih ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yine Ana Yönetmelikte değişiklik yapan Yönetmelik ile;

 

“11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

 1. e) En az 1.500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kuruluşunca tespit edilen.”

 

Akabinde, 19.08.2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yine Ana Yönetmelikte değişiklik yapan Yönetmelik ile;

 

11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin;

 

– 20 nci maddesinin;

 

 • ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,
 • aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “2.000.000 Amerikan Doları”, “Ekonomi Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca” şeklinde,

 

 • (b) bendinde yer alan “1.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “250.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde,

 

 • (c) bendinde yer alan “100”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla, “50”, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” şeklinde,

 

 • (ç) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde,

 

 • (d) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Dolan”, “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası”, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde,

 

 • (e) bendi “En az 500.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.” şeklinde değiştirilmiş,

 

– Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “efektif satış kuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya çapraz döviz kuru” ibaresi eklenmiş,

 

– Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

 • “(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.

 

 • (8) İkinci fıkra kapsamında yapılacak yatırım türleri arasında belirtilen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkündür.”

 

Yapılan bu değişiklikle, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmek için;

 

– Karşılamak zorunda olduğu en az sabit sermaye yatırımı 2 milyon dolardan 500 bin dolara,

 

– Tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyularak Türkiye’de taşınmaz mal edimi yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar 1 milyon dolardan 250 bin dolara,

 

– Belirli miktar mevduatı üç yıl süreyle Türk bankalarında tutma şartı veya devlet borçlanma araçlarının alımı suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar sınırı 3 milyon dolardan 500 bin dolara,

 

– Gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alınmasında öngörülen tutar sınırı 1.5 milyon dolardan 500 bin dolara, düşürülmüş,

 

– Ayrıca, istihdam oluşturma yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılabilmesi için öngörülen istihdam miktarı sınırı ise 100 kişiden 50 kişiye düşürülmüş,

 

– Yatırım türleri arasında belirlenen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkün hale getirilmiş,

 

– Yönetmeliğe göre bu parasal değerlerin belirlenmesinde Merkez Bankası’nın efektif satış kurunun yanı sıra çapraz döviz kurun da esas alınabilmesine imkan tanınmıştır.

 

En son 07.12.2018 tarih ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yine Ana Yönetmeliği değiştiren Yönetmelik ile;

 

11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “satın aldığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutan peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği” ibaresi eklenmiştir.

 

Yapılan bu son değişiklikle, yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacaktır. Söz konusu tutarda taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacaktır.

 

 

Share: