Bülten: 2018-38 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Kayıt, Beyan, Bildirim Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Bülten: 2018/38
01.12.2018

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Kayıt, Beyan, Bildirim Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Kamu oyunda vergi affı yahut matrah artırımı olarak anılan, kamuya ait kesinleşmiş borçların yapılandırılmasının yanı sıra, matrah artırımı nedeniyle yargıya taşınmış ihtilafların sulh yoluyla giderilmesi, işletme kayıtlarının faizsiz ve cezasız olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, bazı işletmelerde stok düzeltmesi, matrah artırımı suretiyle vergi incelemesinden muafiyet, devam eden incelemelerde bir takım kolaylıklar sağlanması, beyan dışı bırakılmış bir takım gelirlere pişmanlıkla faizsiz  ve cezasız beyan imkanı getirilmesi, yurt içi ve yurt dışında bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması gibi diğer bir takım imkanlar da sunan 7143 sayılı Kanun kapsamında tahakkuk etmiş borçların 01 Ekim 2018 tarihinde sona eren ilk taksit ödeme süresi daha önce 15 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmış olup ikinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım 2018 tarihinde sona ermekteydi.

İlk iki taksit çok önemliydi; Nitekim Kanun gereği ilk iki taksitin vaktinde ödenmesi gerekmekte olup eğer ilk iki taksit süresinde mücbir sebep haricinde ödenmez ise yapılandırma bozulmaktaydı.

Bu defa yine Cumhurbaşkanlığı’nca 30 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanan 405 sayılı Karar ile 7143 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına mezkur madde gereğince karar verilmiştir.

Bahsi geçen fıkra ve bent hükümleri, yurt dışında bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemelere yönelik kayıt, beyan, bildirim ve ödeme süreleri ile tasarruf sürelerini kapsamakta olup fıkra ve bent metinleri ile metinlerin içerdiği sürelerin eski ve halleri aşağıdaki gibidir.

 

7143 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile onüçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (e) bentleri ve bentlerde geçen sürelerin eski ve yeni halleri

Diğer hükümler

MADDE 10- ( 1)……………..

(13) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançları hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.

………………..

 

İlgili Bendin Orijinal Metni Eski Süre Yeni Süre
a) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki hükümler çerçevesinde, 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.  

 

30/11/2018

 

 

31/05/2019

b) Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.  

31/12/2018

 

30/06/2019

c) (a) bendi kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/11/2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılır.  

 

 

30/11/2018

 

 

 

31/05/2019

e) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen sözkonusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, sözkonusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenir.  

 

 

30/11/2018

 

 

 

 

 

 

31/12/2018

 

 

 

31/05/2019

 

 

 

 

 

 

30/06/2019

 

Share: