Bülten: 2018-34 Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Bülten: 2018/34

21.11.2018       

Bilindiği üzere, BDDK tarafından hazırlanan “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu Yönetmelik ile Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin alacaklarının Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanacak Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla yeniden yapılandırılması imkanı getirilmişti.

Finansal Yeniden Yapılandırma Programı olarak adlandırılabilecek bu düzenlemenin bir diğer dayanağını ise Bankacılık Kanunu’nun  93’üncü maddesinin BDDK’ya verdiği yetkiye dayanarak  hazırlanan ve 15.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” uyarınca Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan ve BDDK tarafından onaylanan 11.09.2018 tarihli “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması”  oluşturmaktaydı.

Öncesinde Ana Yönetmelik ile; Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamına alınacak alacakların neler olduğu, borçluların niteliklerinin neler olduğu, alacakların asgari tutarının ne olduğu gibi hususların TBB tarafından hazırlanacak Çerçeve Anlaşma’da belirleneceği hüküm altına alınmıştı.

Akabinde TBB tarafından hazırlanan 11 Eylül 2018 tarihli Çerçeve Anlaşma ile yeniden yapılandırılacak borçların anapara (nakit + gayrinakit) borç toplamının 100 milyon TL’den faza olması şartı getirilmişti.

Nitekim ilaveten bahsi geçen Çerçeve Anlaşma ile anlaşmanın taraflarının kimler olduğu, amacının ne olduğu, konusunun ne olduğu, finansal yeniden yapılandırma uygulanacak borçluların kimler olduğu, bu çerçeve anlaşması kapsamında öngörülen uzlaşma sürecinin gerçekleştirilebilmesini teminen ve sürecin uygulanması aşamalarında görev yapmak üzere oluşturulacak alacaklı kuruluşlar konsorsiyumunun ne şekilde oluşturulabileceği, antlaşmaya ilişkin temel prensiplerin ve tarafların yükümlülüklerinin neler olduğu, anlaşmanın uygulama sürecinin ne şekilde olduğu ve bu süreçteki prensiplerin neler olduğu,  borçlu ile yapılacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin şartlarının neler olduğu, çerçeve anlaşmasını imzalayan alacaklı kuruluşların sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli Hakem Kurulunun nasıl oluşacağı, Çerçeve Anlaşması’nın süresinin ne olacağı vb hususlar, tüm detayları ile açıklanmıştı.

Bu defa finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde bir kısım değişiklik yapılarak Yönetmeliğin bazı maddeleri de iptal edildi.

 

Bu amaçla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 21 Kasım 2018 Tarih ve 30602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, bu borçlarının yeniden yapılandırılması ve yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi uygulamasında “makul süre” sınırı getirildi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, yapılandırma yapılabilmesi için, yapılandırma kapsamına alınacak borçların “makul bir süre içinde” geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespiti gerekmekte.

Eski haline göre, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti BDDK’nın uygun göreceği bir kuruluş tarafından yapılabilecek iken, Yönetmelikte yapılan değişiklik ile bu tespitin sadece çerçeve anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılması hüküm altına alındı, “BDDK’nın uygun göreceği bir kuruluş” ibaresi metinden çıkartıldı.

Bir diğer önemli değişiklik; bir borçluyla yapılan sözleşmenin çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunlu tutuldu.

İlaveten aynı konuya yönelik yapılan düzenlemeye göre, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin esaslar çerçeve anlaşmalarıyla belirlenecek. Bu kurum ve kuruluşlar talepleri halinde alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilecekler.

Yine Yönetmeliğin 9. maddesinin aynı risk grubuna dahil olan borçlulara piyasa faizlerinin altında faiz uygulanmayacağı ve ilave finansman sağlanamayacağına ilişkin fıkrası ile sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçluya ait müşteri sırrı niteliği taşıyan bilgileri birbirlerine ve kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında kalanlara vermelerini sınırlayan fıkrası metinden çıkartıldı.

İlaveten yapılan değişiklik ile borçlu kuruluş için tanım getirildi. Buna göre borçlu şirketler finans sektörü dışındaki şirketleri kapsıyor. Bir diğer ifade ile finans sektörü kapsamındaki kuruluşlar borçlu olarak kabul edilmiyor yahut, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yeniden yapılandırma yapma imkanı elinden alınmış oluyor.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması ekte olup bahsi geçen Yönetmelik değişikliklerine ilişkin karşılaştırmalı tablo ise aşağıdadır.

 

DEĞİŞTİREN (YENİ) MADDELER DEĞİŞTİRİLEN / KALDIRILAN  MADDELER
MADDE 1 – 15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alacaklı kuruluşlar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde geçen bankaları ve 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde geçen şirketleri,

 

b) Birlik: Türkiye Bankalar Birliğini,

 

c) Borçlu: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi kuruluşlar, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen Sermaye Piyasası Kurumları, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa tabi kuruluşlar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa tabi kuruluşlar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar dışında kalan şirketleri,

 

ç) Çerçeve Anlaşmaları: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca imzalanacak Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını,

 

 

d) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

 

e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

 

 

f) Sözleşme: Çerçeve Anlaşmaları kapsamında yapılan finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini,

 

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alacaklı kuruluşlar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde geçen bankaları ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde geçen şirketleri,

 

b) Birlik: Türkiye Bankalar Birliğini,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Çerçeve Anlaşmaları: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca imzalanacak Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını,

 

ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

 

d) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

 

 

e) Sözleşme: Çerçeve Anlaşmaları kapsamında yapılan finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini,

 

ifade eder.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(1) Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını makul bir süre içinde geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şarttır. Bu tespitin yapılmasına ilişkin esas ve usuller Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamaz.

 

 

(2) Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar adına finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti, bu Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılır.

 

 

 

 

 

(1) Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şarttır. Bu tespitin yapılmasına ilişkin esas ve usuller Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamaz.

 

(2) Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar adına finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti, bu Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecek ve Kurul tarafından uygun görülecek bir kuruluş tarafından yapılır.

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(3) Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin Çerçeve Anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, Çerçeve Anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunludur.

 

(4) Yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin usul ve esaslar Çerçeve Anlaşmalarıyla belirlenir. Bunlar, talepleri halinde Alacaklı Kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilirler.

 

 

 

 

(3) Çerçeve Anlaşmaları kapsamında sözleşme imzalandığı takdirde, bu sözleşmeleri imzalayan borçlulardan olan alacaklara ilişkin zamanaşımı, sözleşme tarihi itibarıyla kesilmiş sayılır.

 

 

 

 

(4) Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunludur.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7’nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(2) Çerçeve Anlaşmalarını imzalayanların bu anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak üzere Hakem Kurulu oluşturulur. Hakem Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunun görevlendireceği tarafsız ve görevinin gerektirdiği, bilgi ve deneyime sahip üç kişiden oluşur. Hakem Kurulu kararlarını en az iki üyenin aynı yöndeki oyu ile alır. Hakem Kurulunun çalışma esas ve usulleri ile aldığı kararların hüküm ve sonuçları Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir.”

 

 

 

 

 

(2) Çerçeve Anlaşmalarında, tarafların anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak üzere Hakem Kurulu oluşturulur. Hakem Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunun görevlendireceği tarafsız ve görevinin gerektirdiği, bilgi ve birikime sahip üç kişiden oluşur. Hakem Kurulu kararlarını en az iki üyenin aynı yöndeki oyu ile alır. Hakem Kurulunun çalışma esas ve usulleri ile aldığı kararların hüküm ve sonuçları Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. (Yürürlükten kaldırılan metinler)

 

(2) Kanunun 49 uncu maddesinde tanımlandığı şekliyle aynı risk grubuna dahil oldukları borçlulara piyasa faizlerinin altında faiz uygulayamazlar ve ilave finansman sağlayamazlar.

…………………

(4) Sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçluya ait müşteri sırrı niteliği taşıyan bilgileri birbirlerine ve kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında kalanlara vermeleri ve açıklamaları yasaktır. Yapılacak sözleşmeye bu hususta hüküm konulması veya ilave bir gizlilik anlaşması yapılması zorunludur.

 

 

Share: