Bülten 2018-28 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunda Son Durum

Bülten: 2018/28
01.11.2018

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunda Son Durum

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.

Ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar mükelleflerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları yahut her yıl için belirlenen fatura düzenleme sınırının altında kalan satışların ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılır ve fatura yerine geçer. Bu cihazlar kısaca ÖKC olarak adlandırılmakta, cihazlardan alınan çıktılar ise ÖKC (Yazar kasa) Fişi olarak adlandırılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB’in) dijitalleşme ve elektronik denetim çalışmaları kapsamında, yazar kasaların günlük kapanış (Z) raporlarında yer alan mali bilgilerin GİB Bilgi Sistemine elektronik ortamda aktarılması konusunda da uzun zamandır süregelen çalışmaları mevcuttu.

Bu amaçla 16.06.2013 tarihinde yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu konuda düzenleme yapılarak Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre mükelleflerin kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirildi.

Tebliğ kapsamına temel olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan cihazlar ile akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar girmekteydi.

Tebliğ ile (Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar) YN ÖKC’lerin teknik özellikleri onay sürecinin ne olduğu, bu cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri, düzenleme aykırı hareket edilmesi durumlarında ne tür cezai müeyyideler uygulanacağı detaylı şekilde düzenlendi.

Diğer taraftan uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar, yaşanan teknik sıkıntılar ve özellikle mükelleflerin mali sıkıntıları da gözetilerek düzenlemeye geçilmesinde kademeli geçiş öngörüldü ve uygulama süreleri ertelenmek zorunda kalındı.

Bu amaçla yayımlanan 427 sıra nolu Tebliğ ile seyyar EFT-Pos kullanan mükellefler ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler için YNÖKC kullanma zorunluluğu ileri bir tarihe ertelendi.

Daha sonra yayımlanan 437 sıra nolu Tebliğ ile ana tebliğde yer alan YNÖKC kayıt sürelerinde güncelleme yapıldı.

450 sıra nolu Tebliğ ile z raporunu kâğıda basma zorunluluğu kaldırıldı.

465 sıra nolu Tebliğ ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC), Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine (GİB BS) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine dair belirlenen usul ve esaslar belirlendi.

466 sıra nolu Tebliğ ile 426 nolu ana Tebliğ’in Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri adlı bölümünde değişiklik yapılarak, mükelleflerin 2014 yılı ciroları baz alınarak yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğunun başlama tarihine ilişkin kademeli bir geçiş öngörüldü.

473 nolu Tebliğ ile bir kısım mükellefler için düzenlemenin başlama tarihi tekrar ertelendi.

30.09.2017 tarihinde yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte YN ÖKC kullanım zorunluğunun kapsamı ve şartları netleştirilirken, hâlihazırda eski nesil ÖKC’leri (EN ÖKC) kullanmaya devam eden işletmelerden belirli koşulları sağlamaları talep edildi.

Bu süreçte, işletmelerden gelen geri bildirimler doğrultusunda, 483 No’lu tebliğde belirli hükümleri değiştiren ve YNÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanmasıyla ilgili kuralları belirleyen 489 No’lu Tebliğ yayımladı. Bu tebliğ ile eski nesil ödeme kaydedici cihazı bulunan tüm mükelleflerin herhangi bir başvuru ve işletme büyüklüğü ölçüsü şartına bağlı olmaksızın söz konusu cihazlarını 10 yıllık kullanım süresi aşılmış olsa dahi ekonomik ömürleri de dikkate alınacak şekilde cihazların mali hafızaları doluncaya veya mali hafızanın değişimini gerektiren bir durum oluşuncaya kadar kullanma imkanı getirildi.

Yeni düzenleme ile ayrıca mükelleflere 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/07/2018 tarihinden itibaren bildirme yükümlülüğü verilmiş olan yeni ve eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi işleminde, ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile bildirim yapılmasının yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv uygulaması kapsamında izin alan özel entegratör firmaların bilgi işlem sistem aracılığıyla (e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmaksızın) veya Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan ve mükelleflerin kendileri tarafından da kullanılabilecek elektronik portaller üzerinden bildirebilmesine imkan sağlayacak yöntemlere de yer verilerek bildirim işlemlerinin kolaylaştırılması sağlandı.

Daha önce yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile; 01.07.2018 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu, perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan harici satış uygulama yazılımları ile bunlara ait harici donanımların 01.04.2018 tarihine kadar ÖKC’lerle bağlantılı ve entegre çalışmasının temin edilmesi zorunluluğu getirilmiş, 01.07.2018 tarihinden itibaren ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında fatura, gider pusulası, giriş ve yolcu taşıma bileti, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu belgelerinin de düzenlenebilmesine imkan verilmişti.

Bu defa yayımlanan 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile; 483 no.lu tebliğde belirtilen söz konusu zorunlulukların başlangıç tarihleri 01.10.2018 tarihine ertelenmiş, ÖKC’lerden gerçekleştirilen ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirilmesi öngörülen bilgilerin, ÖKC’lerden düzenlenecek diğer belgelerin içerik, format ve standardı ile bildirim ve diğer usul ve esasların Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak ve duyurulacak teknik kılavuzlarla belirlenebilmesi hususunda Gelir İdaresi Başkanlığına yetki verilmişti. (GİB tarafından hazırlanan teknik kılavuzun 24 Eylül 2018 tarihli 3.0 sürümü resmi web sitesinde mevcuttur)

En son olarak, 31/10/2018 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502) ile ÖKC
Günlük Kapanış (Z) Raporlarında yer alan mali bilgilerin GİB Bilgi Sistemine
elektronik ortamda aktarılmasına başlama süresi 1 Ekim 2018 tarihinden 1 Ocak 2019
tarihine ertelenmiştir.

Share: