Bülten 2018-24 23 Ekim 2018 tarih ve 214 sayılı Karar ile, İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da Değişiklik Yapıldı

Bülten: 2018/23

24.10.2018

 23 Ekim 2018 tarih ve 214 sayılı Karar ile, İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da değişiklik Yapıldı

Yapılan değişiklik ile bahsi geçen Karar’ın 4. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirildi.

“Son üç takvim yılı itibariyle yıllık ortalama 5’inci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu Karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.”

Yukarıda yer alan metinde, değişiklikten önceki halinden farklı olarak “ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla” ibaresinin eklendiği görülmüştür. Bu suretle FETÖ, YPG/PYD gibi terör örgütleri ile ilişkisi olanların bu madde kapsamında pasaport almalarının önüne geçilmiş oldu.

Madde metninde yapılan ve ihracatçılarımızı ilgilendiren asıl değişiklik ise metnin ilk halinde yer alan “ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla” ibaresinin kaldırılmış olmasıdır. Değişikliğin ihracatçılarımızı ilgilendiren yönü burası olup, eskiden 3 yıllık sürenin her yılında ihracat yapmış olma şartı aranırken yapılan değişiklikle bu şart kaldırılmış ve son üç yılın herhangi birinde ihracat yapılmış olunması yeterli bulunmuştur.

Nitekim bahsi geçen kararın 5. Maddesine göre

Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama ihracatı;

  • 1 milyon ABD doları (1 milyon dahil) ile 10 milyon ABD doları arasında olan firmaların 1 (bir) yetkilisine,
  • 10 milyon ABD doları (10 milyon dahil) ile 25 milyon ABD doları arasında olan firmaların 2 (iki) yetkilisine,
  • 25 milyon ABD doları (25 milyon dahil) ile 50 milyon ABD doları arasında olan firmaların 3 (üç) yetkilisine,
  • 50 milyon ABD doları (50 milyon dahil) ile 100 milyon ABD doları arasında olan firmaların 4 (dört yetkilisine,
  • 100 milyon ABD doları (100 milyon dahil) üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine,

Hususi damgalı pasaport verilebilmektedir.

Diğer taraftan son üç yılın herhangi birinde ihracat yapılmamış olunsa bile son üç yılın ihracat ortalamasının yukarıda yer alan haddi yakalaması gerekmektedir.

Share: