2019 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)

Sıra         Kanun    Ceza                                                   Fiil

No          Maddesi  Maddesi

1             3             98           İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 26.027,00 TL             İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl

işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2             5             99/1-a     İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 219,00 TL             Bu durumdaki her işçi için

3             7             99/1-b     Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 366,00 TL

Bu durumdaki her işçi için

4             7/2 (f) bendi          99/2        7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 1.464,00 TL

5             8             99/1-c     İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 219,00 TL              Bu durumdaki her

işçi için

6             14           99/1-c     Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 219,00 TL    Bu durumdaki her

işçi için

7             28           99/1-d     İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 219,00 TL

Bu durumdaki her işçi için

8             29           100         Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 857,00 TL   Bu durumdaki her

işçi için

9             30           101         Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 3.250,00 TL        Çalıştırılmayan her engelli ve eski

hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

10           32           102/a      Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek

veya eksik ödemek 236,00 TL             Bu durumda olan her işçi ve her ay için

11           32           102/a      Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak

açılan banka hesabına ödememek 236,00 TL      Bu durumda olan her işçi ve her ay için

12           37           102/b      Ücret hesap pusulası düzenlememek 857,00 TL

13           38           102/b      Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 857,00 TL

14           39           102/a      Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 236,00 TL     Bu durumdaki her işçi ve her ay için

15           41           102/c      Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında

kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 416,00 TL Bu

durumdaki her işçi için

16           52           102/b      Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 857,00 TL

17           56           103         Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 416,00 TL Bu durumdaki her işçi için

18           57           103         İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 416,00 TL        Bu durumdaki her

işçi için

19           59           103         Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 416,00 TL Bu durumdaki her işçi için

20           60           103         Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik

kullandırmak 416,00 TL       Bu durumdaki her işçi için

21           63           104         Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 2.292,00 TL

22           64           104         Telafi çalışması usullerine uymamak 416,00 TL Bu durumdaki her işçi İçin

23           68           104         Ara dinlenmesini uygulamamak 2.292,00 TL

24           69           104         İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.292,00

TL

25           71           104         Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 2.292,00 TL

26           72           104         Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 2.292,00 TL

27           73           104         Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek     2.292

28           74           104         Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.292,00

TL

29           75           104         İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 2.292,00 TL

30           76           104         Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 2.292,00 TL

31           92/2        107/1-a   Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip

göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 20.822,00 TL

32           96/1        107/1-b   İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut

değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü

davranışlarda bulunmak 20.822,00 TL

33           107/2                     İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

20.822,00 TL

Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

(*) 20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı Kanunun 4.maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 5, 7, 8, 14 ve 28. maddelerinde yer alan idari para cezaları değiştirilmiştir.

Share: