ÖZELGE ÖTVK 2019-9 Özel Amaçla Yapılmış Motorlu Taşıtlar hakkında

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 84974990-135[1-2017/6-İ]-406311 17.10.2018
Konu : Özel Amaçla Yapılmış Motorlu Taşıtlar hk.  
İlgi :    

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; askerileştirme işlemini yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) satışını yapacağınız …  marka …  Kasa Station Wagon Arazi Taşıtlarının, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan parantez içi hükümle ÖTV’nin dışında tutulan “özel amaçla yapılmış motorlu araçlar” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

-(1/1) maddesinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının, kayıt ve tescile tabi olmayanların ithalatı veya imal ve inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu,

-(1/2) maddesinde, bu Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

-(2/1-c) maddesinde “kayıt ve tescil”in, motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescili ifade ettiği,

-(12/1) maddesinde, ÖTV’nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı

hükme bağlanmış olup, söz konusu hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslara ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/B/3) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkûr Genel Tebliğin (I/B/3.2) bölümünde “kayıt ve tescil” tanımına, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan kayıt ve tescil işleminin dahil olmadığı, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilen/edilecek taşıtların, bu Kanun uygulamasında “kayıt ve tescile tabi olmayanlar” kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, kayıt ve tescile tabi olup olmadığına bakılmaksızın, “87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)” yer almakta olup, parantez içi hükümle bu mallardan “Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, arazi taşıtları vb. (para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar” kapsama dahil edilirken, “Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçlı taşıtlar” kapsam dışında bırakılmıştır. Anılan liste kapsamında bu tarife pozisyonundaki taşıtlardan belirlenen motor silindir hacminin altındaki; yük taşımacılığında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olan motorlu araçlar ile sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlar dışında kalan taşıtlar “Diğerleri” satırında yer alan oranlar esas alınarak vergilendirilmektedir.

Buna göre, özelge talep formunuzda bahsi geçen … marka … Kasa Station Wagon Arazi Araçlarının, karartma devresi, kamuflaj boya, araçlara monte edilecek teçhizat (telsiz, anten dipliği, silah, gece/gündüz görüş sistemleri, radar vb.) için alt yapı oluşturulması, araçlara proje gereği askeri donanım, teçhizat vb. monte edilmesi gibi imalat ve montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan Kısım Komutanı Aracı, Komuta Kontrol Aracı, Devriye Aracı, Silah Taşıyıcı Araç ve benzeri araçların, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.03 G.T.İ.P. pozisyonunda parantez içi hükümde vergileme dışı bırakılan “özel amaçla yapılmış motorlu araçlar” kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, söz konusu taşıtların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi aşamasında bu taşıtlara ilişkin ÖTV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Share: