ÖZELGE ÖTVK 2019-7 İstisna kapsamında iktisap edilen aracın veraset yoluyla intikali hakkında

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : 39044742-135-230579 20.03.2019
Konu : İstisna kapsamında iktisap edilen aracın veraset yoluyla intikali hk.  
İlgi : 05/10/2017 tarih ve 1502968 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; babanız … tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi kapsamında ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan ve … plakaya tescil edilen taşıtın babanızın 25/6/2017 tarihinde vefatı üzerine mirasçılarına intikal ettiği, terekede aracın değeriyle mütenasip başkaca malların bulunduğu, diğer mirasçıların taşıt üzerindeki miras haklarından noter vasıtasıyla lehinize feragat ettikleri, … Vergi Dairesi Başkanlığı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün söz konusu intikal işleminde ÖTV aranmayacağına dair görüşü mevcut iken, memurların şifahi olarak yönlendirmesi neticesinde bahse konu aracın tüm mirasçılar adına kayıt ve tescilinin yapıldığını belirterek, babanızdan veraset yoluyla intikal eden aracın, diğer mirasçılar tarafından verilen feragat beyanlarına istinaden, ÖTV aranmaksızın adınıza kayıt ve tescilinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç, ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanunun (15/2-a) uygulamasına ilişkin açıklamalar ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yapılmıştır.

Buna göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmamaktadır. Dolayısıyla, birden fazla mirasçının bulunması halinde, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi kaydıyla, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmamaktadır.

Ayrıca, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın bulunması halinde, diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren noter onaylı belgenin ibrazı şartıyla, istisnadan yararlanılmış olan taşıtın, lehine feragat edilen mirasçıya intikali de esas itibarıyla”veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmekle birlikte, Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV aranmaması için terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, söz konusu uygulamada, ÖTV’den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi bir mal ve/veya hakkın “birden fazla mal ve hak” kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olması gerekmekte olup, mezkûr beyannameye dahil edilmeyenler “birden fazla mal ve/veya hak” kapsamında değerlendirilmemektedir.

Bu çerçevede, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın bulunması ve mirasçıların taşıt üzerindeki mülkiyet haklarından (miras paylarından) ivazsız olarak tek bir mirasçı lehine feragat etmeleri halinde, lehine feragat edilen mirasçının aracı kendi adına tescil işleminde ÖTV aranmaması için, taşıt dışında mirasçılara intikal eden mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olması ve bunların söz konusu beyannamede beyan edilen değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer mirasçıların vereceği feragatnameye istinaden taşıtı devralan mirasçı tarafından, taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısım hariç olmak üzere, Kanunun (15/2-a) maddesi çerçevesinde hesaplanan ÖTV’nin beyan edilip ödenmesi aranmaktadır.

Ancak, özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesi neticesinde, babanız … tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi kapsamında ÖTV’den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan ve babanızın 25/6/2016 tarihinde vefat etmesi üzerine mirasçılarına intikal eden … plakalı taşıtın, 27/7/2017 tarihinde tüm mirasçılar adına elbirliği ile mülkiyet şeklinde tescil edildiği anlaşıldığından, bu tarihten sonra diğer mirasçıların araç üzerindeki paylarını tarafınıza devretmesinin, … Noterliğince düzenlenen 6/7/2017 tarihli feragatname ile araç üzerindeki haklarından lehinize feragat edecekleri beyanında bulunmuş olsalar dahi, veraset yoluyla intikal kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, diğer mirasçıların araç üzerindeki kendi paylarından lehinize yapacakları bedelsiz devirler, ivazsız intikal olarak değerlendirileceğinden, aracın ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde bu şekilde tarafınıza devri halinde, araca ilişkin ilk iktisaptaki matrah esas alınarak adınıza kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oran üzerinden hesaplanacak ÖTV’nin, söz konusu araç üzerindeki kendi mülkiyet hakkınıza karşılık gelen kısım hariç olmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesi kapsamında tarafınızdan beyan edilip ödenmesi gerekecektir. Aracın ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde tarafınıza yapılacak bedelli devirlerin ise her halükarda vergiye tabi olduğu tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Share: