ÖZELGE ÖTVK 2019-4 6745 Sayılı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

88409335-135-E.8386

31.05.2019

Konu

:

6745 Saylı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

 

 

İlgi

:

18.05.2018 tarih ve 6923 evrak kayıt numaralı özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … SGK İl Müdürlüğü nezdinde “nakliye” faaliyetiniz nedeniyle işveren kaydınızın bulunduğu ve nakliyecilik faaliyeti dolayısıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş K1 yetki belgesini haiz olduğunuz, ancak ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 7/9/2016 tarihi itibarıyla nakliyecilik faaliyetine ilişkin mükellefiyet kaydınızın bulunmadığı hususlarından bahisle, Firmanıza ait …, …, … ve … plakalı yarı römorklar için çekicilerin yenilenmesi amacıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin,

– (VI/E/1.1.1.) bölümünde, söz konusu istisna uygulamasından yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenlerin yararlanabileceği,

– (VI/E/1.1.3.2.) bölümünde, maliki oldukları yarı römorkler için çekici, kamyon veya kamyonetlerle ticari yük ve eşya taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yaptıkları faaliyete uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesini haiz olmalarının şart olduğu ve  söz konusu belgenin ekindeki taşıt belgesinde, yenilemeye konu taşıt veya taşıtlara ilişkin bilgilerin bulunması gerektiği; taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılmasının mümkün bulunmadığı; söz konusu yetki belgelerine sahip olunsa dahi, ticari olarak yük veya eşya taşımacılığında kullanılmayan bir taşıt dolayısıyla istisnadan yararlanılamayacağı

açıklanmıştır.

Buna göre, bahse konu istisna uygulaması kapsamında yenilemek istediğiniz taşıtlarınızla icra ettiğinizi belirttiğiniz nakliyecilik faaliyetinizin, 7/9/2016 tarihi itibarıyla sürekli gelir getirici mahiyette ve devamlılık arz edecek şekilde yapıldığının bağlı bulunduğunuz vergi dairesince tespit edilmesi halinde, diğer şartları da taşımanız kaydıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından yararlanmanız mümkün olabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Share: