ÖZELGE ÖTVK 2019-10 Şehit yakınlarına tanınan istisna hakkı kapsamında iktisap edilen taşıtın veraset yoluyla intikali hakkında

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 39044742-135-E.944995 23.10.2018
Konu : Şehit yakınlarına tanınan istisna hakkı kapsamında iktisap edilen taşıtın veraset yoluyla intikali hk.  
İlgi :    

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi ile şehit yakınlarına tanınan istisna uygulaması kapsamında 5/4/2017 tarihinde ÖTV ödemeksizin taşıt iktisap eden babanız …’in 23/10/2017 tarihinde vefat etmesi üzerine … plakalı araç için, kanuni mirasçıların feragat verip ivazsız intikal kapsamında, her bir mirasçının aracın kasko değeri üzerinden veraset ilamında pay oranında veraset ve intikal vergisi ödemeleri halinde mirasçılardan biri üzerine söz konusu aracın tescil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

A- Özel Tüketim Vergisi Yönünden

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre, (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesna olup, söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/6) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkur Tebliğin (IV/G/2) bölümünde belirtildiği üzere, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulaması kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikalinde başkaca bir şart aranmaksızın bu devir işlemi dolayısıyla ÖTV aranmamaktadır. Varislerin, mezkûr bentte sayılan kişilerden olmaması veya bentte sayılan kişilerden olmakla birlikte daha önce söz konusu istisnadan yararlanan lehine haklarından feragat etmiş olması, söz konusu taşıtın vergi ödenmeksizin veraset yoluyla intikaline engel teşkil etmemektedir. Ancak, ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal eden taşıtın, murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan varisler tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devri halinde ÖTV aranmaktadır.

Buna göre, babanız … tarafından, Kanunun (7/8) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanarak iktisap edilen … plakalı taşıtın babanızın vefatı nedeniyle mirasçılardan biri ya da tamamı üzerine veraset yoluyla intikali sonucu kayıt ve tescilinde ÖTV aranılmayacaktır. Ancak, söz konusu taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre dolmadan, adına tescil işlemi yapılan mirasçı tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devri halinde, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan (alıcı) ÖTV aranacağı tabiidir.

B- Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, aynı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde de “ivazsız intikal” tabirinin hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade edeceği; 6 ncı maddesinin (a) bendinde, veraset ve intikal vergisinin veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle meydana gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesince tarh olunacağı, 9 uncu maddesinde ölümün Türkiye’de vuku bulduğu ve mükelleflerin de Türkiye’de bulunduğu durumlarda ölüm tarihini takibenden dört ay içinde, ivazsız intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ilgili vergi dairesine verileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendinde, menkul malların rayiç bedelle değerleneceği, 11 inci maddesinde de veraset yoluyla intikallerde bu vergiye konu malların değerleme gününün mirasın açıldığı, diğer suretle meydana gelen intikallerde ise malların hukuken iktisap edildiği gün olacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, …’in 23/10/2017 tarihinde vefatı üzerine veraset yoluyla intikal eden araçtaki hisselerin bir mirasçıya devredilmesi ivazsız bir intikal olduğundan veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekir.

Bu itibarla, muristen kendilerine veraset yoluyla intikal eden araçtaki hisselerini feragatname ile devreden mirasçıların ikametgah adreslerinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüklerine, devir alan mirasçı tarafından, her bir intikal için ayrı ayrı olmak üzere verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesinde aracın rayiç değerinin beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Share: