ÖZELGE DVK 2019-7 Yurt dışında mukim şirkete verilmek üzere Türkiye’de mukim bankadan alınan teminat mektubunun damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 97895701-155[2017/494]-572153 12/07/2019
Konu : Yurt dışında mukim şirkete verilmek üzere Türkiye’de mukim bankadan alınan teminat mektubunun damga vergisinden istisna olup olmadığı  
İlgi :    

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, yurt dışında mukim şirketinizin yurt dışında gerçekleştireceği inşaat faaliyetleri için Türkiye’de mukim bir bankadan “Avans Ödeme İadesi Teminatı” başlıklı kağıt ile garantörlük süre uzatım yazısı alındığı belirtilerek, söz konusu kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların, Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulacağı; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye’de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananların ödeyeceği, ancak bunlardan ticari veya mütedavil kağıt mahiyetinde bulunanların vergisini, bunları en evvel satan veya kabul veya başka suretle kullanan kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümleri yer almaktadır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/3 fıkrasında ise, kefalet, teminat ve rehin senetlerinin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna edileceği hükmüne yer verilmiştir.

4 Seri No.lu Damga Vergisi Sirkülerinde, Kanun kapsamındaki kredi tanımına Bankalar Kanununa göre kredi olarak kabul edilen nakdi krediler ile teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayrinakdi kredilerin gireceği, akreditiflerin de bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmiştir.

Özelge talep formu ekinde bulunan …/…/2017 tarihli “Avans Ödeme İadesi Teminatı” başlıklı kağıdın incelenmesinden, …/…/2015 tarihinde şirketiniz … arasında … numaralı bir sözleşmenin imzalandığı, sözleşme şartları uyarınca … RUBLE tutarında avans ödemesi iadesinin teminatı amacıyla işbu teminat mektubu ile iadenin uygun bir şekilde yerine getirileceğinin garanti edildiği ibarelerine yer verildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, …/…/2017 tarihli “Avans Ödeme İadesi Teminatı” başlıklı kağıdın, mahiyeti itibarıyla teminat mektubu diğer bir ifadeyle gayrinakdi kredi işlemi olduğunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan alınacak bir yazı ile tevsik edilmesi durumunda, söz konusu kağıda 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/23 numaralı fıkrasına göre damga vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, özelge talep formu ekinde bulunan …/…/2017 tarih ve … numaralı kağıdın incelenmesinden, …/…/2016 tarihli ve … referans numaralı avans geri ödeme garantisinin vade uzatımına ilişkin olduğu anlaşılmakla birlikte atıf yapılan …/…/2016  tarihli kağıt özelge talep formu ekinde yer almadığından süre uzatımına ilişkin söz konusu kağıt hakkında değerlendirme yapılamamıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Share: