Özelgeler

Özelge AdıKategori
ÖZELGE KVK 2020-1 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre feshedilen sözleşmede gelir kaydedilen teminatın gider kaydı hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2020-2 Yatırımdan Vazgeçilmesi Nedeniyle Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Bulunan Tutarın Gider Hesaplarına Alınıp Alınmayacağı HakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2020-3 Yapılan Bağış Ve Yardımların Kurum Kazancı Tespitinde Indirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı HakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2020-4 Kısmi bölünme işleminde taşınmaz devri ile bunlara ait borçların devri hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2020-5 Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2020-6 Holding şirketinin grup şirketine olan borcuna karşılık iştirak hisselerinin satışından elde edilecek kazancın kurumlar vergisi kanunun 5. maddesindeki istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2020-7 Gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde aleyhe ve lehe oluşan kur farklarının vergi kesintisine tabi olup olmadığı hakkında.Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2020-8 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi HakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2020-9 Tahsil edilemeyen yurt dışı alacağına karşılık ayrılıp ayrılamayacağı ile yurt dışındaki mahkemeye ödenen yargı harcının gider olarak indirilip indirilemeyeceği hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2020-10 Hak edişlerin onaylandığı tarih itibarıyla vergi kesintisinin yapılması hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2020-01 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında iktisap edilerek yük ve yolcu taşımacılığında kullanılacak uçaklara uygulanacak amortisman oranı ve süresi hakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2020-02 İmtiyaz sözleşmesi süresi sonunda tamamıyla Devlete bedelsiz olarak devredilecek olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfası hakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2020-03 Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi hakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2020-03 Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi hakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2020-04 Kiralanan plaj için alınan kumun vergilendirilmesi hakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2020-05 Hibe desteği makine ve teçhizat alımında kullanılması halinde, destek maliyetle mi ilişkilendirilir yoksa hasılat olarak mı dikkate alınırVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2020-01 İş Akdi Feshedilen Işçiye Arabuluculuk Müessesesinden Yararlanılması Sonucunda Ödenen Tutarlardan Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında
Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2020-02 Toprak Altı Maden İşletmesinde Çalışan İş Yeri Hekiminin Ücretine Uygulanacak İstisna Hakkında

Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2020-03 Kısmi Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulan Şirkette Çalışmaya Devam Eden Personelin Kümülatif Vergi Matrahlarına Önceki Şirkette Hesaplanan Vergi Matrahının Dahil Edilip Edilmeyeceği Hakkında


Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2020-04 GMSİ Beyannamesinde Özel Sağlık Sigortası Primlerinin Indirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında.

Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2020-05 Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki Faaliyete Ilişkin Olarak Kur Farkından Doğan Kazançlarda Istisna Uygulaması Hakkında
Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2020-06 Geriye Dönük Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması Hakkında.


Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2020-07 Serbest Meslek Erbabının Aynı Zamanda Proje Keşif Ve Metraj Hesaplama Ile Hakkediş Hesaplama Işleri Ile Uğraşması Halinde Vergisel Açıdan Yükümlülükleri Hakkında

Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2020-08 Ödenmeyen SGK Prim Borcunun Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinden Yararlanmayı Etkileyip Etkilemeyeceği Hakkında

Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2020-09 Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakım Hizmeti Istisnası Hakkında

Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2020-10 Eş Adına Ödenen Lazer Tedavi Masraflarının Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hakkında

Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-1 Taşeron Sözleşmesinin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı HakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-2 Bakım ve onarım sözleşmesinde, yapılacak bakım bedelinin birim fiyatları belirlendiği halde bakım bedelinin belli olmaması nedeniyle sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-3 Alacak Temlik ve Satış Sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-4 Sözleşmenin feshi nedeniyle ödenecek tazminatlarda damga vergi hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-5 Personele verilen avansın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-1 Genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmaya ilişkin özellikli bir durum; Mesleki faaliyetin ortaklığa dönüştürülmesiGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-2 Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesi kapsamında %5 vergi indirimi hakkından doğan alacağın, Mükellefin ortağı olduğu … Avukatlık Ortaklığının vergi borçlarına mahsubunun mümkün olmadığı hakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-3 Web tasarım çalışmalarından elde edilen kazancın; ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hâkim olmaksızın şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanarak kendi nam ve hesabına yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun serbest meslek kazancına ilişkin hükümlerine göre gelir vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında
Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-4 İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-5 Satış ve pazarlama danışmanlık faaliyetinin vergilendirilmesiGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-1 Kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı faturalarının yüklenime konu edilip edilemeyeceği hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-2 Kur farkı uygulamasında KDV hesaplama yöntemiKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-3 Geçici vergi dönemleri veya yıl sonu itibarıyla kasa ve ortaklardan alacaklar hesabında biriken tutarın vergilendirilmesi hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-4 İhracat gelirlerinin beyan dönemi hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-5 Limited Şirketin KDV İade Alacağının Ortağı Olduğu Adi Ortaklığın Borçlarına Mahsup Yapılıp Yapılamayacağı hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-1 Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında gerçekleşen devirlerde, devir olan kurumun bilançosunda yer alan yenileme fonunun devir alan kurum bilançosuna intikal ettirilmesinin mümkün olup olmadığı hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-2 Yurt dışında yayınlanmak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-3 Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-4 Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağıKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-5 İhracattan sonra yapılan reklamasyon giderlerinin yansıtılması hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-1 İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV'sinin beyanı hakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-2 Engelli Aracının Bir Başka Engelliyle Takas Edilip Edilmeyeceği hakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-3 Oto aksesuarlarının ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ödenecek ÖTV'nin muhasebe kaydı hakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-4 6745 Sayılı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.Özel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-5 Bilanço esasına tabi ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte limited şirkete dönüştürülmesi halinde, aktifinde bulunan (C) plakalı servis ve (T) plakalı ticari taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçların limited şirketin aktifine alınıp alınmayacağı hakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-1 KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılması gerektiği hakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-2 İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV’nin Ba-Bs formuna dahil edilmesi gerektiği hakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-6 Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-7 Yurt dışında mukim şirkete verilmek üzere Türkiye’de mukim bankadan alınan teminat mektubunun damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-8 Farklı gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen EUR.1, Form A, menşe şehadetnamesi gibi belgelerin ayrı ayrı damga vergisine tabi olup olmadığı hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-9 Gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ihracatçı beyanının damga vergisine tabi olup olmadığı hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-10 Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında sözleşme damga vergisi hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-6 Birleşme dolayısıyla işvereni değişen personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-7 İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi hakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-8 Altın yatırım fonlarına altın cinsinden katılan yatırımcıların elde ettikleri kazançlarının vergilendirilmesi hakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-9 Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemesinde tevkifat hakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-10 Tapu harcının GMSİ beyannamesinde indirimi hakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-11 Sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-12 Borca Karşılık Alınan Gayrimenkulün Temlik Sözleşmesi ile Kredi Borçlarının Ödenmesi ve Kiraya Verilen Gayrimenkulün GMSİ Beyannamesinde Gider Yazılıp Yazılamayacağı HakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-6 İnternet sayfasından google reklam alanı sunulmasından elde edilen gelirin vergilendirilmesi hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-7 Yurt dışı mukimi firmalardan alınan hizmet karşılığı ödenen komisyon bedellerinin vergilendirilmesi hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-8 Kur farkında KDV uygulaması hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-9 Şirketin KDV iade alacağının ortağı olunan iş ve adi ortaklığının vergi borçlarına mahsubunun talep edilip edilemeyeceği hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-10 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamındaki mal teslimleri ve hizmet ifalarında istisna hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-6 Mahkeme kararı gereği tapu iptaline karar verilen taşınmaz satışından dolayı elde edilecek kazancın verilendirilmesi hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-7 Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi HakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-8 Nevi Değişikliği Yapan Şirketinizin Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi Indirimi Uygulamasından Yararlanıp Yararlanamayacağı HakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-9 Kısmi Bölünme Işleminde Vergilendirme HakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-10 Mahkeme Kararı Gereği Tapu Iptaline Karar Verilen Taşınmaz Satışından Dolayı Elde Edilecek Kazancın Verilendirilmesi HakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-6 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7. Maddesinden Yararlandıktan Sonra Söz Konusu Araç Üzerindeki Hisselerin Devri Halinde ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı HakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-7 İstisna Kapsamında Iktisap Edilen Aracın Veraset Yoluyla Intikali HakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-8 Engelliden Engelliye Bedelsiz Olarak Yapılan Araç Devrinde ÖTV Ve VİV’in Durumu HakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-9 Özel Amaçla Yapılmış Motorlu Taşıtlar HakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-10 Şehit Yakınlarına Tanınan Istisna Hakkı Kapsamında Iktisap Edilen Taşıtın Veraset Yoluyla Intikali HakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-6 Döviz Cinsinden Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirinin Değerlemesi Hk.Vergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-7 Defter Beyan Sistemi HakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-8 Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Verilecek Beyannamede Arsa Karşılığı Alınan Ve Maliyet Bedeli Belli Olmayan Konutun İktisap Bedeli Ve İktisap Tarihi HakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-9 Şirket Ortağından Kiralanan Araç Için Yapılan Kira Ödemelerinin Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olup Olmadığı HakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-10 İstisna Haddini Aşarak Deftere Tabi Olan Ödevlinin Daha Önce Yapmış Olduğu Harcamaların İndirimi HakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-11 Sipariş Verilen Ancak Teslim Alınamayan Mallara Ilişkin Verilen Çeklerin 3.Kişiye Ciro Edilmiş Olması Ve Bu Kişi Tarafından Dava Konusu Yapılması Sonucu Ödenmesi Halinde Gider Yazılıp Yazılmayacağı HakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-12 Anapara Alacak Tutarı Ve Alacağa Eklenen Önceki Dönem Adat Faizi Üzerinden Hesaplanan Kur Farkının Vergilendirilmesi HakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri