Özelgeler

Özelge AdıKategori
ÖZELGE DVK 2019-1 Taşeron Sözleşmesinin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı HakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-2 Bakım ve onarım sözleşmesinde, yapılacak bakım bedelinin birim fiyatları belirlendiği halde bakım bedelinin belli olmaması nedeniyle sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-3 Alacak Temlik ve Satış Sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-4 Sözleşmenin feshi nedeniyle ödenecek tazminatlarda damga vergi hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE DVK 2019-5 Personele verilen avansın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hakkındaDamga Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-1 Genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmaya ilişkin özellikli bir durum; Mesleki faaliyetin ortaklığa dönüştürülmesiGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-2 Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesi kapsamında %5 vergi indirimi hakkından doğan alacağın, Mükellefin ortağı olduğu … Avukatlık Ortaklığının vergi borçlarına mahsubunun mümkün olmadığı hakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-3 Web tasarım çalışmalarından elde edilen kazancın; ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hâkim olmaksızın şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanarak kendi nam ve hesabına yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun serbest meslek kazancına ilişkin hükümlerine göre gelir vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında
Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-4 İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkındaGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE GVK 2019-5 Satış ve pazarlama danışmanlık faaliyetinin vergilendirilmesiGelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-1 Kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı faturalarının yüklenime konu edilip edilemeyeceği hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-2 Kur farkı uygulamasında KDV hesaplama yöntemiKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-3 Geçici vergi dönemleri veya yıl sonu itibarıyla kasa ve ortaklardan alacaklar hesabında biriken tutarın vergilendirilmesi hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-4 İhracat gelirlerinin beyan dönemi hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KDVK 2019-5 Limited Şirketin KDV İade Alacağının Ortağı Olduğu Adi Ortaklığın Borçlarına Mahsup Yapılıp Yapılamayacağı hakkındaKatma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-1 Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında gerçekleşen devirlerde, devir olan kurumun bilançosunda yer alan yenileme fonunun devir alan kurum bilançosuna intikal ettirilmesinin mümkün olup olmadığı hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-2 Yurt dışında yayınlanmak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-3 Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-4 Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağıKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE KVK 2019-5 İhracattan sonra yapılan reklamasyon giderlerinin yansıtılması hakkındaKurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-1 İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV'sinin beyanı hakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-2 Engelli Aracının Bir Başka Engelliyle Takas Edilip Edilmeyeceği hakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-3 Oto aksesuarlarının ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ödenecek ÖTV'nin muhasebe kaydı hakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-4 6745 Sayılı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.Özel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE ÖTVK 2019-5 Bilanço esasına tabi ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte limited şirkete dönüştürülmesi halinde, aktifinde bulunan (C) plakalı servis ve (T) plakalı ticari taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçların limited şirketin aktifine alınıp alınmayacağı hakkındaÖzel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-1 KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılması gerektiği hakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri
ÖZELGE VUK 2019-2 İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV’nin Ba-Bs formuna dahil edilmesi gerektiği hakkındaVergi Usul Kanunu Özelgeleri

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Özeti

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi görüşülmektedir. Ancak gerek Komisyonda gerekse Meclis Genel Kurulunda değişiklik yapılması muhtemel olduğundan teklifle ilgili ön bilgilendirme amaçlı özetler aşağıdadır. Dijital hizmetlere % 7,5 vergi getiriliyor.

Hüseyin DEMİR

Yeminli Mali Müşavir