Anonim Şirket mi Limited Şirket mi ?

 • TÜR DEĞİŞİMİ
  LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ

 

 • ANONİM ŞİRKET Mİ OLMALI?
 • LİMİTED ŞİRKET Mİ KALMALI?

 

 • SUNUMDA NELER VAR?
 • ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?
 • TÜR DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?
 • TÜR DEĞİŞİMİNDEN HEMEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
 • TÜR DEĞİŞİMİNİN MALİYETİ NEDİR?
 • ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?
 • KAMU BORÇLARI
 • HİSSE DEVİRLERİNDE YAPILAN HARCAMALAR
 • HİSSE DEVİRLERİNDE VERGİ MALİYETİ
 • TÜRK TİCARET KANUNU
 • KAMU BORÇLARI

 

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI VERGİ VE SGK BORÇLARINDAN ORTAKLIK HİSSELERİ NİSPETİNDE TÜM MAL VARLIKLARIYLA SORUMLUDUR.
 • ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ VERGİ VE SGK BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU YOKTUR, BU BORÇLAR ŞİRKETİN MAL VARLIĞINDAN ALINAMAZSA ORTAK MAL VARLIĞINA TAKİP YAPILAMAZ.
 • KANUNİ TEMSİLCİLERİN KAMU BORÇLARINDAN SINIRSIZ ŞEKİLDE SORUMLULUKLARI MEVCUTTUR. YANİ İSTER LİMİTED İSTER ANONİM ŞİRKET OLSUN, KANUNİ TEMSİLCİLER KENDİ DÖNEMLERİYLE İLGİLİ ÖDENMEMİŞ KAMU BORÇLARINDAN ŞAHSİ MAL VARLIKLARIYLA DA SORUMLUDUR.
 • KANUNİ TEMSİLCİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER, ANONİM ŞİRKETLERDE İSE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YA DA DİĞER YETKİLENDİRİLMİŞ KİŞİLERDİR.
 • HİSSE DEVİRLERİNDE YAPILAN HARCAMALAR
  (ÖRNEK 1.000.000 TL HİSSE DEVRİ)
 • HİSSE DEVİRLERİNDE VERGİ MALİYETİ
  (ÖRNEK 1.000.000 TL HİSSE SATIŞKAZANCI)
 • TÜRK TİCARET KANUNU
 • PAY SENETLERİNE İMTİYAZ VERİLMESİ
 • YÖNETİM KURULUNU SEÇME HAKKI
 • SERMAYE ARTIRIMINDA RÜÇHAN HAKKI
 • KAR DAĞITIMINDAN YARARLANMA HAKKI
 • GENEL KURULDA BİRDEN FAZLA OY HAKKI (15 KATINA KADAR)
 • PAY SATIŞLARINDA ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI
 • HİSSE DEVİRLERİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU ONAYINA BAĞLANARAK SINIRLANDIRILABİLİR
 • YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE İMZA YETKİSİ GRUPLARA AYRILARAK FARKLILAŞTIRILABİLİR
 • A GRUBU İMZA SAHİPLERİ, GAYRİMENKUL ALIM SATIMI, İPOTEK VE REHİN VERİLMESİ, KEFALET, TEMİNAT VE GARANTİ VERİLMESİ VB. KARARLAR
 • B GURUBU İMZA SAHİPLERİ, BANKA MUKAVELESİ, BELLİ TUTARA KADAR BAĞIŞ VB. KARARLAR
 • TÜR DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?
 • TÜR DEĞİŞİMİ KARARI
 • VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN ÖZELGE
 • EVRAKLARIN HAZIRLANMASI
 • YMM RAPORUNUN HAZIRLANMASI
 • NOTER TASDİKLERİNİN YAPILMASI
 • TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE TESCİL

 

 • TÜR DEĞİŞİMİNDEN HEMEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
 • TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİNİN ALINMASI
 • DEFTER BASTIRILMASI
 • FATURALARIN VE SEVK İRSALİYELERİNİN BASTIRILMASI
 • E DEFTER, E FATURA SERTİFİKASININ YENİLENMESİ
 • KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE KESİN MİZAN BİLDİRİMİ
 • LTD.ŞTİ. DEFTERLERİN KAPANIŞ ONAYLARI (YEVMİYE VE KARAR DEFTERİ)
 • VERGİ DAİRESİ, SGK, KAPASİTE RAPORU, SANAYİ SİCİL BELGESİ, K BELGESİ, TAPU SİCİLİ, TRAFİK TESCİL, BELEDİYE, ABONELİKLER BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI
 • TÜR DEĞİŞİMİNİN MALİYETİ NEDİR?
 • NOTER MASRAFI
 • MÜŞAVİRLİK MASRAFI
 • TİCARET SİCİL MASRAFI
 • TRAFİK TESCİL MASRAFI
 • TAPU SİCİLİ MASRAFI
 • DEFTER TASDİK MASRAFI
 • KAPASİTE RAPORU VE SANAYİ SİCİL BELGESİ MASRAFI

 

 • NOTER İŞLEMLERİ
 • 2 ADET KARAR ONAYI 200 TL
 • A.Ş. ANA SÖZLEŞME ONAY 3 ADET 750 TL
 • TESCİL TALEPNAMESİ (YÖNETİM KURULU) 150 TL
 • DEFTER TASDİK 5 ADET 50 SAYFA 250 TL
 • İMZA SİRKÜLERİ 300 TL

YAKLAŞIK OLARAK TOPLAM 1650 TL

 • DİĞER MASRAFLAR
 • YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ 5.000 TL
 • TİCARET SİCİL HARCI 230 TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ 750 TL
 • ARAÇ TESCİL BELGE YENİLEME 75 TL x ARAÇ SAYISI
 • TAPU YENİLEME 9 TL x TAPU SAYISI

NOTER VE DİĞER MASRAFLAR TOPLAMI  7.500 TL

 • ANONİM ŞİRKET Mİ OLMALI?
 • LİMİTED ŞİRKET Mİ KALMALI?

HÜSEYİN DEMİR
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Share: