Vitamin

Aktifleştirilmesi Gereken Giderler

Türk Vergi Sistemi vergilendirmede dönemsellik ilkesini benimsemiş olup, genel olarak gelir kurumlar vergisi gibi kazanç üzerinden alınan vergiler, o yılın “01 Ocak – 31 Aralık” tarihleri arasındaki faaliyetler üzerinden alınmaktadır. Yani bu tarihleri kapsar hasılat ile gider ve maliyetler birbiri ile karşılaştırılmakta ve artı bakiye üzerinden vergi alınmaktadır. Ancak faaliyetin yürütülmesi için bir kısım harcamalar

Daha Fazla

Kardem Vitamin

İşletmelerin de ayrı sermayeleri ve bağımsız (tüzel) kişiliklerinin olduğunu, işletme kasasından (düşük tutarlı ve kısa süreli olanlar hariç) orta ve uzun vadeli yahut süresiz olarak makul bir tutarın üzerinde fon kullanılmaması gerektiğini, böyle durumların mevcudiyeti halinde emsal faiz oranı üzerinden işletme lehine faiz tahakkuku yapılması gerektiğini unutmayalım.

Daha Fazla

Grup Şirketleri Arasındaki Fon Kullanımlarında Gerçekçi Faiz Oranı Belirlenmesine Dikkat Edilmelidir

Grup şirketlerinden birinin temin ettiği kredinin, vadesinde oranında kısaca kullanım ve ödeme koşullarında herhangi bir değişiklik yapmadan Gruptaki diğer şirketlerce kullandırılması ticari hayatın akışına uygun olağan bir durumdur. Bu şekilde sağlanan finansman hizmeti için; eğer bu hizmet ilişkisiz gerçek kişi veya kuruma verilmiş olsaydı ne bedel talep edilecek idiyse, bu hizmetin ilişkili grup şirketlerine verilmesi

Daha Fazla

Kazancın Tespitinde İndirilecek/İndirilemeyecek Giderler Arasındaki Nüans

Yapılan bir harcamanın, işletmenin hasılatını artırmaya yahut maliyetini azaltmaya bu suretle karını artırmaya katkı sağlama ihtimali bulunmalıdır. İşletmenin kazanç elde etmesine yahut faaliyetini sürdürmesine katkı sağlama ihtimali olmayan, yapılan iş ile arasında açık ve güçlü bir illiyet bağı mevcut olmayan, işin öneminden uzak, zaruret yerine keyfilik içeren bir masrafın vergi mevzuatı yönünden işletme karının hesabında

Daha Fazla