Vitamin

Şirketlerin ‘Elektronik Tebligat Adresi’ almak için PTT’ye başvurmalarına gerek yokmuş

6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş ve söz konusu düzenleme

Daha Fazla

Geç gelen faturada yer alan KDV’nin indirim sorununun çözümü 1 yıl gecikecek gibi

Fatura, çeşitli nedenlerle kimi zaman süresinde düzenlenmemekte kimi zaman da süresinde düzenlenmiş olmasına rağmen alıcıya olması gereken zamanda iletilememektedir. Diğer taraftan muhasebenin ve vergilemenin temel payandalarından bir tanesi de dönemsellik kavramı olup, birçok ekonomik veri ve en önemlisi de vergi hesaplamaları dönemsellik ilkesi esas alınarak belirlenmektedir. O sebeple de özellikle hesap döneminin sona ermesinden ve

Daha Fazla

Vergi İnceleme Süreleri Yeniden Belirlendi, KDV İadesi İncelemesinde Süre 3 Ay Oldu

Mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir olay her ne sebeple olursa olsun maliyenin gözünden kaçtığında belirli bir süre sonra bu komu zamanaşımına uğramakta ve bu olay üzerinden vergi alma hakkı ortadan kalkmaktadır. Zamanaşımı olarak tanımlanan bu süre, olayın meydana geldiği yıldan itibaren beşinci yılın sonunda dolmaktadır. Bu amaçla yasal defter ve belgelerin takip eden

Daha Fazla

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Üretilen Oyun Yazılımlarının Teslimi KDV’den İstisna Tutulmuştur

7104 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 20 nci maddesinde yapılan değişiklikle, teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Ayrıca, yine bu madde ile KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmıştır. Yapılan yasal düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe

Daha Fazla

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin KDV’nin Ödeme Süresinin Uzatılması Hususunda Hazine Ve Maliye Bakanlığına Yetki Verilmiştir

7104 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Verginin ödenmesi” başlıklı 46’ncı maddesinde yapılan değişiklikle Hazine  ve Maliye Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödemeleri gereken verginin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Yeni sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından

Daha Fazla

Hasılat Esaslı Vergileme Sistemi

7104 sayılı Kanunun 12’nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen 38’inci maddeyle hasılat esaslı KDV sistemi getirilmiştir. Buna sisteme göre; Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamındaki gelir vergisi mükelleflerince ödenmesi gereken katma değer vergisi, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirilmeksizin, alıcılardan tahsil edilen katma değer vergisi dahil toplam hasılata sektör

Daha Fazla

Doğrudan İhracat Yapan İmalatçılara, İhracat Bedelinin Belli Bir Oranı Kadar KDV’yi İade Alabilmesi İmkânı Getirilmiştir

7104 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan ibare değişikliğiyle imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Bu suretle Hazine ve Maliye Bakanlığının bu yetkisini

Daha Fazla

İade Hakkı Doğuran İşlemler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen Katma Değer Vergisinin İadesinin Talep Edilebileceği Süre 2 Yılla Sınırlandırılmıştır

7104 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” 32 nci maddesinin birinci fıkrasına “indirilemeyen Katma Değer Vergisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi eklenmiş, bu suretle ibareyle iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen

Daha Fazla

Kısmi İstisna Kapsamında Olan Bazı Teslim Ve Hizmetler Nedeniyle Yüklenilen Katma Değer Vergisinin İndirimine İmkan Sağlanmıştır

  7104 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve  (c) bentlerine eklenen ibarelerle, (d) bendi değiştirilmek suretiyle ve fıkraya (e) bendi ilave edilmek suretiyle kısmi istisna kapsamında olan bazı teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan tanınmıştır. Bu teslim ve hizmetler aşağıda sıralanmıştır;

Daha Fazla

Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Hesaplanan Ve Beyan Edilen Katma Değer Vergisinin İndirimine İmkan Tanınmıştır

  Vergi Usul Kanunu’nun 322’inci maddesine göre kazai bir hükme ya da kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaklardır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. Konkordato anlaşması, alacaktan vazgeçildiğine ilişkin mahkeme tutanakları (hem alacaklının hem de borçlunun beyanı şart), mahkeme tarafından

Daha Fazla