Vitamin

Yer Altı Maden İşletmelerinde Çalışan Personel Ücretlerinde İstisna

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinde, “Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri” gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Yer altında çalışılan zamanların tespiti önem arz etmektedir. Geçerliliği kalmayan 105 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, istisnanın uygulanması bakımından bir günün birkaç saatinde

read more

Reklam Hizmetleri İle Baskı Basım Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümünde, belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen her türlü baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından 7/10 oranında (01.3.2021 tarihine kadar 5/10) kdv tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. Belirlenmiş alıcılar, tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde aşağıdaki şekilde sayılmıştır. – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve

read more

İşletme Döneminde Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

     Giriş Bir önceki yazımızda “yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması” ile ilgili imalat sanayiine yönelik yapılan son değişiklikleri de kapsayan çalışmamız yayımlandı. Bu yazımızda yatırımın tamamlanıp işletme dönemine geçilmesiyle birlikte yatırımdan elde edilen kazancın tespit edilmesi ve indirimli kurumlar vergisinin nasıl uygulanacağına yönelik ilgili kanun, tebliğ ve çeşitli tarihlerde

read more

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

Kapsam 5520 sayılı kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir. Yatırım Dönemi Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım

read more

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Dördüncü Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Yatırım Konularında Değişiklik Yapıldı

Hüseyin DEMİR Yeminli Mali Müşavir 21.8.2020 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yapılacak yatırımlardan en avantajlı destek sağlanan yatırım konuları özellikle teknoloji yoğun sektörlerden seçilmiş bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili 16.4.2020 tarihli açıklamalarımızda yatırım teşvik belgesi kapsamında en avantajlı yatırım konularına değinilmişti. 21.8.2020 tarihi Resmi Gazete’de yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile dördüncü bölge

read more

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgilendirme

Kısa çalışma ödeneği, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiş ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik ile uygulama usul ve esasları düzenlenmiştir. Kısa çalışma ödeneğine, bölgesel kriz, genel ekonomik kriz, sektörel kriz veya zorlayıcı sebeplerden ötürü başvuru yapılabilir. Bölgesel kriz: Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin

read more

Toplu İşten Çıkarma Hakkında Bilgilendirme

Toplu işten çıkarma, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Toplu işçi çıkarmadan bahsedebilmek için öncelikle işyerinde en az 20 işçinin çalıştırılması gereklidir. İşyerindeki işçi sayısı; a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, c) 301 ve daha fazla

read more

Vergi Uygulamalarıyla İlgili Olarak Son Dönemde Verilen Özelgeler

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinde, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığından veya Gelir İdaresi Başkanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından müphem ve tereddüt duydukları hususlar hakkında izahat isteyebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda 16/01/2010 tarihinde uygulamaya konulan özelge sistemi ile; mükelleflere kısa zamanda doğru ve net

read more

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Yatırımlarlardan En Avantajlı Yatırım Konuları ve Sağlanan Destekler

Hüseyin DEMİR Yeminli Mali Müşavir 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yapılacak yatırımlardan en avantajlı destek sağlanan yatırım konuları özellikle teknoloji yoğun sektörlerden seçilmiş bulunmaktadır. Yatırım teşvik sistemi Türkiye’yi gelişmişlik düzeylerine göre 6 bölgeye ayırmıştır. En büyük destek, gelişmişlik düzeyi en düşük olan 6’ncı bölgeye verilmiş, kademeli olarak gelişmiş bölgelere daha az avantajlar

read more

Mükellefler Covid 19 Salgını Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadıklarını İnternet Vergi Dairesi Sistemi Üzerinden Sorgulayabilecekler

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde koronovirüs salgınının ekonomiye, piyasayalara, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığınca bir kaynak paketi açıklanmış ve bu paketten yararlanacak sektörler ve alt iş kolları belirlenerek ilan edilmişti. Pakette yer alan tedbirlerden bir tanesi de salgından etkilenen sektörler ve alt iş kollarının Nisan, Mayıs ve Haziran

read more