Bülten

Bülten: 2019-51 1 Temmuz 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gecikme Zammı Oranı Aylık Yüzde 2,5 Oldu

Özellikle konomik kriz dönemlerinde finansman sıkıntısı çeken mükellefler  başta maliye olmak üzere kamu kurumlarına olan vergi vb yükümlülüklerini erteleme yoluna gitmekte bu suretle vadesinde ödemeyerek kamuya olan borçlarını alternatif finansman kaynağı olarak kulanmaktadırlar. Bunun sebeplerinin bir tanesi de kamuıya olan borçların vadesinde ödenmemeinden kaynaklanan maliyetin, işletmelerin normal finansman maliyetine ya çok yakın olması ya da

Daha Fazla

Bülten: 2019-50 Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Tahsilindeki Öncelik Sıralaması Sorunu Karara Bağlandı

Sermaye şirketlerinde ortakların şirketin borçlarından dolayı sorumululuğu koydukları sermaye ile sınırlı olmakla birlikte, limitet şirketlerde kamu borçlarından dolayı bu durum değişmektedir. Nitekim 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun (“AATUHK”) 35. Maddesinin 1. Fıkrasının “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar

Daha Fazla

Bülten: 2019-49 Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelere Ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarına Uygulanacak BSMV Oranı 18.06.2019 Tarihinden İtibaren Sıfırlandı

Hatırlanacağı üzere, 01.05.2008 tarihinden bu tarafa kambiyo muamelelerinde BSMV oranı sıfır olarak uygulanmaktayken görülen lüzum üzerine 15.04.2008 tarihinde 2008/13459 Sayılı BKK ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan BSMV nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden

Daha Fazla

Bülten: 2019-48 Müteahhitlerin Yetki Belgesi Numarası Almalarını Düzenleyen Yönetmelik 02.06.2019 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 02.3.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” 02.6.2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, müteahhitlerin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası almaları, bu numaraların yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve

Daha Fazla

Bülten: 2019-47 7167 Sayılı Torba Kanun ile Köprü Cezaları Kaldırdı, Hurda Araçlarda ÖTV İndirimine Zam Geldi

12/06/2019 Tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 Sayılı “Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 13 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmış olup torba kanun mahiyetinde bu Kanun ile, farklı kurumların rutin ve gerekli mevzuat değişiklik taleplerinin karşılanmasının yanı sıra vergisel yada benzeri mali değere

Daha Fazla

Bülten: 2019-46 Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” Olarak Tanımlanan Sistem Çerçevesinde, Mal Ve Hizmet Satışlarına Ait Bedellerin Tahsilatı İle Mali Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulmasına İmkan Tanındı

Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle, yeni uygulamaların mükelleflerimizin kullanımına sunulmasının önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, bankalar, elektronik para

Daha Fazla

Bülten: 2019-45 Yeminli Mali Müşavirlerinin Düzenlemiş Oldukları Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesinin Önü Açıldı

Bilindiği üzere 213 sayılı VUK’nun Mükerrer 227’nci maddesinin birinci fıkrasının 3’üncü bendi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştı. Bakanlık bu yetkisini kullanarak 1 Haziran 2019

Daha Fazla

Bülten: 2019-44 Yurt Dışından Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla İthalata Vergi Getirildi

Ülkemizde birçok üründe gerek kamu hizmetlerine finansman sağlamak gerekse tüketimi kısmak yahut iç piyasayı korumak amacıyla gümrükte yahut dahilde birden fazla vergi alınmakta bu da o malların yurtiçi fiyatının belirlenmesinde etken olmaktadır. Bunun yanı sıra, bir çok vergi uygulamasında olduğu gibi gümrük vergisi uygulamasında da özellikle ticari amaç gütmeksizin belirli meğlağın altında gerçekleştirilen hareketler, kapsam

Daha Fazla

Bülten: 2019-43 Yurtdışından Yolcu Beraberinde Cep Telefonu Getirme Hakkındaki 2 Yıllık Süre 3 Yıla Çıkartıldı

Ülkemizde birçok üründe gerek kamu hizmetlerine finansman sağlamak gerekse tüketimi kısmak yahut iç piyasayı korumak amacıyla gümrükte yahut dahilde birden fazla vergi alınmakta bu da o malların yurtiçi fiyatının belirlenmesinde etken olmaktadır. Örneğin cep telefonları iç piyasada satışa sunulmazdan evvel katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, TRT bandrolü gibi birden fazla vergiye tabi tutulmakta, firma

Daha Fazla

Bülten: 2019-42 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Yeniden Belirlendi

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. Maddesinde Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu,

Daha Fazla

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Özeti

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi görüşülmektedir. Ancak gerek Komisyonda gerekse Meclis Genel Kurulunda değişiklik yapılması muhtemel olduğundan teklifle ilgili ön bilgilendirme amaçlı özetler aşağıdadır. Dijital hizmetlere % 7,5 vergi getiriliyor.

Hüseyin DEMİR

Yeminli Mali Müşavir