Bülten

Bülten: 2020-10 Ocak-Temmuz 2020 Döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Artırılmaması Kararlaştırıldı

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Oran veya tutar” başlıklı 12’nci maddesinin 3 numaralı fıkrasında “(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son

Daha Fazla

Bülten: 2020-9 Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değeri Yükseltildi

27 Aralık 2019 tarih ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29) ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafında yer alan “2019 yılı için 14.100 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere

Daha Fazla

Bülten: 2020-8 2020 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan; 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından

Daha Fazla

Bülten: 2020-7 Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değeri Yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan ve 27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğin; a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “247.400 TL’nin” ibaresi “303.200 TL’nin”

Daha Fazla

Bülten: 2020-6 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Emlak Vergisine Esas Değerler Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan;   213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim

Daha Fazla

Bülten: 2020-5 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yer Alan Çevre Temizlik Vergisi Had ve Tutarları, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir.  Diğer taraftan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut,

Daha Fazla

Bülten: 2020-4 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Usul Kanunu’nun; – Dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında; “(bu maddenin) (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir

Daha Fazla

Bülten: 2020-3 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir.   Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan

Daha Fazla

Bülten: 2020-2 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun Mükerrer 138’inci maddesinde; – Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların o yıl için tespit ve

Daha Fazla

Bülten: 2020-1 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan, 488 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde; Damga Vergisine tabi kağıtların Damga Vergisi’nin bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda

Daha Fazla