Bülten

Bülten: 2020-21 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Bazı Ödemelerde “Borcu Yoktur Yazısı” İstenilmesine İlişkin Limit 2.000,00 TL’den 5.000,00 TL’ye Çıkarıldı.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesine göre; Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını

Daha Fazla

Bülten: 2020-20 Bazı Mal Teslimlerindeki KDV Tevkifat Oranları, 1 Nisan 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Artırıldı

3 Mart 2020 Tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana yayınlanan 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (Ana Tebliğin); – (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “(5/10)” ibareleri

Daha Fazla

Bülten: 2020-19 Bülten: 2020-18 Değerli Konut Vergisinde Değişiklik Yapıldı, Vergi Bir Yıl (2021’e) Ertelendi

Hatırlanacağı üzere, 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7 Aralık 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup dört bölümden ve 53 maddeden oluşan Kanun yürürlüğe girmezden evvel, içeriğindeki hususlardan bir kısmına ilişkin değerlendirmelerimize 2019/85, 86, 87, 88, 89, 90

Daha Fazla

Bülten: 2020-18 Değerli Konut Vergisinde Değişiklik Yapıldı, Vergi Bir Yıl (2021’e) Ertelendi

Hatırlanacağı üzere, 21.11.2019 tarih ve 7193 Sayılı Kanun ile mali güce göre vergilendirme ilkesini esas alarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile Türkiye sınırları içinde bulunan ve emlak vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 5 milyon TL ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan “Değerli Konut

Daha Fazla

Bülten: 2020-17 Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Zorunluluğu Getirildi

14/02/2020 Tarihli ve 31039 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile, ana tebliğde bir kısım değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişiklikler konu başlıkları itibariyle aşağıda özetlenmiştir. 1) Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerin tevkifat uygulaması kapsamına alınması

Daha Fazla

Bülten: 2020-15 Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Zorunluluğu Getirildi

14/02/2020 Tarihli ve 31039 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile, ana tebliğde bir kısım değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişiklikler konu başlıkları itibariyle aşağıda özetlenmiştir. 1) Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerin tevkifat uygulaması kapsamına alınması

Daha Fazla

Bülten: 2020-14 Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Oldu

Hatırlanacağı üzere, (23/12/2019 ve 30987 s. R.G.) 512 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 olarak ilan edilmiş, akabinde 513 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile; 213 sayılı Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan ve

Daha Fazla

Bülten: 2020-13 2020 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Yeniden Belirlendi

21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’nun; – 1. Maddesinde bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kâğıtlar ve belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgelerinin “değerli kâğıt” sayılacağı, Kanun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kâğıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve

Daha Fazla

Bülten: 2020-12 İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı

Hatırlanacağı üzere 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek, bu tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerin %80’nin yurda getirilmesi tekrar zorunlu hale getirilmişti.   Akabinde, bahsi geçen tebliğde yer alan

Daha Fazla

Bülten: 2020-11 Başta Mobilya Olmak Üzere Bir Kısım Malların Tesliminde KDV İndirimi Yapıldı

Bilindiği üzere genel katma değer vergisi oranı %18 olup, Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.  Nitekim bu yetkiye dayanarak

Daha Fazla