Bülten

Bülten: 2019-102 Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) Kayıt Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Günümüzde gerek gerçek kişiler gerekse, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli veya yabancı şirketler, faaliyetleri kapsamında çok sayıda kişisel veri elde edebilmekte ve kullanmakta, daha iyi hizmet sunmak yahut ticaret hacmini artırmak gayesiyle daha fazla kişisel veriye ulaşma ve bu verileri üçüncü kişilerle paylaşma hedefi içerisinde olmaktadır. Diğer taraftan başkasına ait daha fazla kişisel veriye

Daha Fazla

Bülten: 2019-101 2020 Yılı Günlük Brüt Asgari Ücret %15,3’lük Artışla 98,10 TL Oldu

Hatırlanacağı üzere 26.12.2019 günü, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira

Daha Fazla

Bülten: 2019-98 2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Yeniden Değerleme Oranı %12 Olarak Belirlendi.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin B fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü

Daha Fazla

Bülten: 2019-97 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %22,58 Olarak Belirlendi

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin B fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü

Daha Fazla

Bülten: 2019-96 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Yeniden Belirlendi

Bilindiği üzere 213 sayılı Kanunun 281’inci maddesinde; “Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır. Bankalar ve

Daha Fazla

Bülten: 2019-95 Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

14 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticaret sicili ve tescile ilişkin genel hükümler içermekte olup, Kanun’un “Yönetmelik” başlıklı 26. Maddesinde Ticaret sicili müdürlüğünün kurulması, sicil defterlerinin tutulması, tescil zorunluluğunun yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların, sicil müdürlerinin kararlarına karşı itiraz yollarının, sicil müdür ve

Daha Fazla

Bülten: 2019-94 7194 Sayılı Kanunda Yer Alan Diğer Bazı Düzenlemeler

Bir önceki bültenimizde de yer aldığı üzere; 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 7 Aralık 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dört bölümden ve 53 maddeden oluşan Kanun yürürlüğe girmezden evvel, içeriğindeki hususlardan bir kısmına ilişkin değerlendirmelerimize 2019/85, 86,

Daha Fazla

Bülten: 2019-93 Tekrar Görüşülmek Üzere Meclise İade Edilen 7193 sayılı Kanun, 50. Maddesi Çıkartılarak, 7194 Kanun Numarası ile Aynen Yasalaştı

Hatırlanacağı üzere, 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 21.11.2019 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş olup söz konusu Kanun’un onaylanmasını müteakip Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenmekteyken bahsi geçen Kanun, Cumhurbaşkanlığınca onaylanmayıp veto edilerek bir daha görüşülmek üzere Meclis’e iade edilmişti. Nitekim 7193 sayılı Kanun

Daha Fazla

Bülten: 2019-92 Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Yönteminin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Yönelik 309 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, (06.04.2018 T., 30388 s. R.G.) 7104 sayılı Kanun’un 12’nci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun mülga 38 inci maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiş, Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle ilk defa indirim müessesenin dışına çıkılarak İngiltere modeli yeni bir vergilendirme yöntemine geçiş imkanı getirilmişti. Bu sistemde, Kararname ile belirlenecek olan sektörler ve

Daha Fazla

Bülten: 2019-91 7193 sayılı Kanun Tekrar Görüşülmek Üzere Meclise İade Edildi

7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 21.11.2019 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş olup söz konusu Kanun’un Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasını müteakip Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenmekteydi. Ancak bahsi geçen 7193 sayılı Cumhurbaşkanlığınca, bir daha görüşülmek üzere Meclis’e iade edildi. Kanun yürürlüğe girmezden evvel içeriğindeki

Daha Fazla