Bülten

Bülten: 2019-71 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Yeniden Belirlendi

Bilindiği üzere 213 sayılı Kanunun 281’inci maddesinde; “Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır. Bankalar ve

Daha Fazla

Bülten: 2019-70 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler İlan Edildi

21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanun 7 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 1. Maddesinde Kanun’un amacı ve kapsamı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için

Daha Fazla

Bülten: 2019-69 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 1593) Yayımlandı

Bilindiği üzere 26 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ile Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu defa 02 Ekim 2019 Tarih

Daha Fazla

Bülten: 2019-68 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 Olarak Yeniden Belirlendi

Bilindiği üzere, 2007/13033 sayılı Karar’a ekli; –  I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, – II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, – Bu listelerde yer almayanlar için % 18 oranında KDV uygulanmaktadır. 02.10.2019 Tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1594 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 2007/13033

Daha Fazla

Bülten: 2019-67 2 Ekim 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gecikme Zammı Oranı Yeniden Aylık Yüzde 2 Oldu

Özellikle konomik kriz dönemlerinde finansman sıkıntısı çeken mükellefler  başta maliye olmak üzere kamu kurumlarına olan vergi vb yükümlülüklerini erteleme yoluna gitmekte bu suretle vadesinde ödemeyerek kamuya olan borçlarını alternatif finansman kaynağı olarak kulanmaktadırlar. Kamuya olan borçların normal vadesinde ödenmeyerek alternatif finansman kaynağı olarak kullanılmasının  önüne geçilebilmek için bu borçların vadesinde ödenmemesi halinde uygulanmakta olan gecikme

Daha Fazla

Bülten: 2019-66 İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilme Zorunluluğuna İlişkin İhracat Genelgesi’nde Değişiklik Yapıldı

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek, bu tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerin %80’nin yurda getirilmesinin tekrar zorunlu hale getirilmiş akabinde bu süre 04.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Tebliğde genel olarak

Daha Fazla

Bülten: 2019-65 Polipropilen Üretiminde Kullanılacak Propan Teslimlerinde ÖTV Sıfırlandı

16/09/2019 tarih ve 30890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.12 G.T.İ.P. numaralı (sıvılaştırılmış) propanın, polipropilen üretim tesislerinde, 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı propilen üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir. Karar 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Polipropilen, otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan,

Daha Fazla

Bülten: 2019-64 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları ve Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri Yayımlandı

Bilindiği üzere 26 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ile Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi hedeflenmiştir. 07 Ağustos 2019 tarih ve 30855

Daha Fazla

Bülten: 2019-63 İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilme Zorunluluğuna İlişkin İhracat Genelgesi’nde Değişiklik Yapıldı

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek, bu tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerin %80’nin yurda getirilmesinin tekrar zorunlu hale getirilmiş akabinde bu süre 04.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Tebliğde genel olarak

Daha Fazla

Bülten: 2019-62 Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gerek Yurtiçi Gerekse Yurtdışı Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapıldı

Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a göre yabancı yatırımcıların Türkiye’de yeni şirket kurmaları, şube açmaları, mevcut bir şirkete doğrudan veya dolaylı iştirak etmeleri, sermaye artışında bulunmak ya da ortaklık payını devralmak suretiyle yatırım yapmaları 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi

Daha Fazla

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Özeti

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi görüşülmektedir. Ancak gerek Komisyonda gerekse Meclis Genel Kurulunda değişiklik yapılması muhtemel olduğundan teklifle ilgili ön bilgilendirme amaçlı özetler aşağıdadır. Dijital hizmetlere % 7,5 vergi getiriliyor.

Hüseyin DEMİR

Yeminli Mali Müşavir