Bülten

Bülten: 2020-31 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi 1 Haziran 2020 Tarihine Uzatıldı

Bilindiği üzere, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi 17 Nisan 2020 tarih ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Diğer taraftan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter

Daha Fazla

Bülten: 2020-30 Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Hükümler İçeren 7244 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Yeni Tip Koronavirüsü (nCOVID-19) salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla Ülkemizde ticari, ekonomik ve sosyal hayata ilişkin birtakım tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, hazırlanan 7244 sayılı Torba Kanun, 16.04.2020 günü TBMM’de kabul edilerek, 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 18 maddeden ibaret olan

Daha Fazla

Bülten: 2020-29 Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Alımları Kısmi KDV Tevkifatına Tabi Değildir

Hatırlanacağı üzere, Koronavirüs (nCovid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518), 24 Mart 2020 tarih ve Mükerrer 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve buna ilişkin

Daha Fazla

Bülten: 2020-28 Covid19 Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır. Sürecin sonunda söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç

Daha Fazla

Bülten: 2020-27 Bazı Tütün Mamulleri ile Kolalı Gazozların ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi

26/03/2020 Tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)” ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan bazı malların (kolalı gazozların) vergi oranları ile (B) Cetvelinde yer alan bazı malların (tütün mamullerinin) vergi

Daha Fazla

Bülten: 2020-26 Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler Kapsamında Başvuru Şartları İyileştirilen Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Merak Edilenler

Yeni corona virüsü nedeniyle başta sağlık ve ekonomi olmak üzere birçok alanda sıkı tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Meclisten geçen ve Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girmesi beklenen 7226 sayılı Torba Yasa ile kısa çalışma uygulamasının şartları kolaylaştırılarak değiştirilmiştir. Nitekim öncesinde kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine

Daha Fazla

Bülten: 2020-25 Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler Kapsamında Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, İdare tarafından bir çok tedbir alınmış olup bu kapsamda belirlenen sektör ve mükellef grupları için covid 19 salgını mücbir sebep hali olarak kabul edilmiş, 2020/Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait bazı beyan ve bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin vadeleri ötelenmiştir. Bu düzenlemelere

Daha Fazla

Bülten: 2020-24 Koronavirüs (COVID-19) Salgını Kapsamında Tedbirlerinin Yer Aldığı 7226 Sayılı Torba Yasa TBMM’de Kabul Edildi

25 Mart 2020 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koronavirüsü tedbirleri kapsamında her alanda alınan önlemlere ilişkin 7226 sayılı Torba Yasa görüşmeleri gerçekleştirmiş ve TBMM Genel Kurulunda görüşülen ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşmeler sonunda oy birliği ile kabul edilmiştir. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa ile pek çok alanda değişiklikler yapılmış olup,

Daha Fazla

Bülten: 2020-23 Koronavirüs (COVID-19) Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerden Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılacaklar Belli Oldu

Bilindiği üzere 213 sayılı VUK’nun 13’üncü maddesinde mücbir sebep halleri sayılmış, aynı Kanun’un 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Daha Fazla

Bülten: 2020-22 18 Yaşını Doldurmuş Yabancı Yolcuların Bir Takvim Yılı İçerisinde En Fazla 5 Kg Ağırlığında Kendilerine Ait Olan Standart İşlenmemiş Altını Yurda Getirmeleri Serbest Bırakıldı

3 Mart 2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2182 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7’nci maddesinde değişiklik yapılmış akabinde yine aynı tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020-32/57 Sıra No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Daha Fazla