Bülten

Bülten: 2020-4 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Usul Kanunu’nun; – Dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında; “(bu maddenin) (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir

Daha Fazla

Bülten: 2020-3 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir.   Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan

Daha Fazla

Bülten: 2020-2 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun Mükerrer 138’inci maddesinde; – Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların o yıl için tespit ve

Daha Fazla

Bülten: 2020-1 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan, 488 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde; Damga Vergisine tabi kağıtların Damga Vergisi’nin bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda

Daha Fazla

Bülten: 2019-108 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan; – 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde; “… Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

Daha Fazla

Bülten: 2019-107 2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Tespit ve İlan Edildi

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmişti. Buna ilişkin hazırladığımız 2019/97 sayılı Bültenimizde de değindiğimiz üzere, (Cumhurbaşkanlığı’nca kendisine tanınan yetki çerçevesinde aksi yönde bir düzenleme yapılmadıkça ki; MTV yönünden aksi

Daha Fazla

Bülten: 2019-106 İmalat sanayii yatırımlarına yönelik inşaat harcamalarına ilişkin KDV iadesinin uygulama süresi ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresi yeniden uzatıldı

Hatırlanacağı üzere, 7161 Sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun Geçici 37’nci maddesinde yapılan değişiklik ile imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesine imkan sağlanmış, ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmişti. Yine benzer şekilde, 7161 sayılı

Daha Fazla

Bülten: 2019-105 Bu Defa %1 Oranında Vergiyle Yeniden Getirilen Varlık Barışı Düzenlemesinden Yararlanma Süresi (30/06/2020 Tarihine Kadar) 6 Uzatıldı

2019/53 Sayılı Bültenimizde yer aldığı üzere, 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 sayılı I. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlan 7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile varlık barışı uygulaması yeniden getirilmiş olup. 7186 Sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle getirilen yeni varlık barışı düzenlemesinin esasları ise aşağıdaki gibidir; Varlık barışı kapsamına, hangi tarihte ve

Daha Fazla

Bülten: 2019-104 Tecil Faizi Oranı 30/12/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %15’e Düşürülmüştür

Geçtiğimiz günlerde 1592 Karar ile 01/07/2019 tarihinden bu yana aylık %2,5 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı (ve aynı zamanda gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı) önce 02/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2’ye indirilmiş, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 1947 sayılı Karar ile de %1,6’ya indirilmişti. Yine ekonomik verilerdeki düzelmeye bağlı olarak Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranlarında ve

Daha Fazla

Bülten: 2019-103 30 Aralık 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gecikme Zammı Oranı Aylık % 1,6 Oldu

Özellikle konomik kriz dönemlerinde finansman sıkıntısı çeken mükellefler  başta maliye olmak üzere kamu kurumlarına olan vergi vb yükümlülüklerini erteleme yoluna gitmekte bu suretle vadesinde ödemeyerek kamuya olan borçlarını alternatif finansman kaynağı olarak kulanmaktadırlar. Kamuya olan borçların normal vadesinde ödenmeyerek alternatif finansman kaynağı olarak kullanılmasının  önüne geçilebilmek için bu borçların vadesinde ödenmemesi halinde uygulanmakta olan gecikme

Daha Fazla