Bülten

Bülten: 2019-19 “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması”nın Detaylarının Yer Aldığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) Yayımlandı

20/02/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) ile 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A.4) bölümüne; “4.1. Genel Olarak” ve “4.2. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” alt başlıkları eklenerek, uygulamaya

Daha Fazla

Bülten: 2019-18 23 Nolu Tebliğ İle Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Yapılan Diğer Bir Kısım Değişiklikler

15.02.2019 Tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)” ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmış olup bunlardan; “Geç Gelen Faturada Yer Alan KDV’nin İndirimi” konusu 2019/15 Nolu Bültenimizde, “KDV İade Taleplerine İlişkin Süreler” konusu 2019/16 Nolu Bültenimizde, “Değersiz Alacaklara

Daha Fazla

Bülten: 2019-17 01/01/2019 Tarihinden İtibaren, 213 Sayılı Kanunun 322’nci Maddesine Göre Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Hesaplanan ve Beyan Edilen KDV’nin İndirim Konusu Yapılması Mümkün Hale Geldi

İşletmeler, avans vermek, teminat vermek, borç vermek suretiyle alacaklı duruma düşebildikleri gibi (içerisinde KDV barındırır vaziyette) vadeli satış yapmak suretiyle de alacaklı olabilmekte ve bazı durumlarda da alacağını kısmen yada tamamen yahut olması gereken zamanda alamama riskiyle karşı karşıya gelebilmektedirler. Diğer taraftan yine işletmeler dönemsellik ilkesi gereği belirli faaliyetleri çerçevesinde yapmış oldukları iş ve işlemler

Daha Fazla

Bülten: 2019-16 Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair (23 Seri Nolu)Tebliğ Sonrası KDV İade Taleplerine İlişkin Sürelerdeki Son Durum

İdare ödenmesi gereken yahut iade edilmesi gereken verginin doğruluğunun tespiti amacıyla, vergiyi doğuran işlemin gerçekleştiği yılı takip eden 5 yıl içerisinde her an işleme delil teşkil eden yasal defter ve belgeleri isteme, bunlar üzerinde inceleme yapma hakkına sahiptir. Diğer taraftan bu hakkın kamu çalışanları tarafından inisiyatif kapsamında gereksiz yere mükellef aleyhine kullanılmasının önüne geçebilmek amacıyla

Daha Fazla

Bülten: 2019-15 Geç Gelen Faturada Yer Alan KDV’nin İndirimdeki Tereddüt Giderildi

Özellikle hesap döneminin sona ermesinden ve son döneme ilişkin beyan ve bildirimlerin verilme süresinden sonra karşı tarafa ulaştırılan faturaların, alıcı açıcından ciddi sorun haline geldiği, en büyük sorunun da KDV açısından ortaya çıktığı öteden beri bilinmekteydi. Bu sorunun çözümü amacıyla 7104 sayılı Yasa ile KDV Kanununda yapılan düzenleme ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun

Daha Fazla

Bülten: 2019-14 Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin Yayımlanan Sirküler İle Konu Netliğe Kavuştu

Bilindği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü maddesine göre, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olan dava veya icra safhasındaki alacaklarla, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra takibine değmeyecek derecedeki küçük alacaklar şüpheli alacak sayılmakta ve münhasıran maddede

Daha Fazla

Bülten: 2019-13 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmet Bedeli Ödemelerine Getirilen Stopaj Zorunluluğuna İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Kurumlar Vergi Tebliği Yayımlandı

19   Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınması ve bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın 01/01/2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu

Daha Fazla

Bülten: 2019-12 Zorunlu Karşılık Oranları Düştü

Bilindiği üzere mevduat kabul eden finansal kurumlar topladıkları mevduatlara karşılık olarak, bu mevduatların kanunen belirlenen belirli bir oranını merkez bankasında tutmak zorundadırlar. Zorunlu karşılık oranı olarak ifade edilen bu oran üzerinde zaman zaman Merkez Bankası tarafından değişiklik yapılmak suretiyle bu oran para politikası aracı olarak kullanabilmektedir. Örneğin zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar daha az kredi

Daha Fazla

Bülten: 2019-11 Ödemesinde Sorun Yaşanan İhtiyaç Kredilerinin 60 Ay Vadeye Kadar Yapılandırılabilmesine İmkan Tanıyan Yönetmelik Değişiklilkleri Resmi Gazetede Yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 10 Şubat 2019 tarih ve 30682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliklerle, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’lerde yapılan eş zamanlı değişiklikle her iki yönetmeliğe de  aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden

Daha Fazla

Bülten: 2019-10 KDV Yönünden Hasılat Esaslı Vergileme Rejiminin Uygulanacağı İlk Sektör Özel Halk Otobüsleri Oldu

Akademik tanımıyla katma değer vergisi, harcamalar üzerinden alınan yayılı muamele vergisidir. En sade  sade anlatımla katma değer vergisi, ülke sınırları içerisinde üretilen her bir mal veya hizmetin her aşamasında yaratılan, katılan ilave değer üzerinden alınan bir vergidir. Örnekle açıklamak gerekirse, bir adet gömleğin üretilmesi için; çifçinin pamuğu üretip çırçır fabrikasına satması, çırçır fabrikasının pamuğu çekirdeklerinden

Daha Fazla