Bülten

Bülten: 2019-44 Yurt Dışından Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla İthalata Vergi Getirildi

Ülkemizde birçok üründe gerek kamu hizmetlerine finansman sağlamak gerekse tüketimi kısmak yahut iç piyasayı korumak amacıyla gümrükte yahut dahilde birden fazla vergi alınmakta bu da o malların yurtiçi fiyatının belirlenmesinde etken olmaktadır. Bunun yanı sıra, bir çok vergi uygulamasında olduğu gibi gümrük vergisi uygulamasında da özellikle ticari amaç gütmeksizin belirli meğlağın altında gerçekleştirilen hareketler, kapsam

read more

Bülten: 2019-43 Yurtdışından Yolcu Beraberinde Cep Telefonu Getirme Hakkındaki 2 Yıllık Süre 3 Yıla Çıkartıldı

Ülkemizde birçok üründe gerek kamu hizmetlerine finansman sağlamak gerekse tüketimi kısmak yahut iç piyasayı korumak amacıyla gümrükte yahut dahilde birden fazla vergi alınmakta bu da o malların yurtiçi fiyatının belirlenmesinde etken olmaktadır. Örneğin cep telefonları iç piyasada satışa sunulmazdan evvel katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, TRT bandrolü gibi birden fazla vergiye tabi tutulmakta, firma

read more

Bülten: 2019-42 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Yeniden Belirlendi

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. Maddesinde Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu,

read more

Bülten: 2019-41 Bazı Mallara İlişkin KDV Oranları ile ÖTV Oran ve Tutarlarında ile Değişiklik Yapıldı

01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1013 sayılı Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV ve ÖTV oran ve matrahlarında değişiklik yapılmış

read more

Bülten: 2019-40 Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplar İçin Uygulanacak Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi hükmü uyarınca, elde edilen mevduat faizleri stopaja tabi olup buna ilişkin stopaj oranları 2006/10731 Sayılı Karar ile belirlenmiştir. 01.05.2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahsi geçen 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2)

read more

Bülten: 2019-39 Madenlerde Devlet Hakkı Tutarının Tespiti

Madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda Devlet hakkı, Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım olarak tanımlanmıştır. Devlet hakkının ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olduğundan, ruhsat sahibine rödövans

read more

Bülten: 2019-38 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların ÖTV’sinin İadesine İlişkin ÖTV Tebliğ Yayımlandı

28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2’nci maddesi ile; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarlarının, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan (tır çekicisi, minibüs, midibüs,

read more

Bülten: 2019-37 5.000 ABD Doları veya Karşılığı Türk Lirasını Geçmeyen Tutardaki İhracat İşlemlerinin Bedellerin Tamamının Tasarrufu Serbest Bırakıldı

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek, bu tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerin %80’nin yurda getirilmesi tekrar zorunlu hale getirilmişti. Bahsi geçen tebliğ ile verilen yetkiye istinaden Türkiye Cumhuriyet

read more

Bülten: 2019-36 Oto Galericilerin İkinci El Araç Alım Satımındaki KDV Sorunlardan Bir Tanesi Daha Çözüldü

Son dönemlerde ikinci el oto alım satımı ile iştigal eden ve galerici olarak adlandırılan esnaf grubunun yapısal ve kronik sorunlarına peşpeşe güzel dokunuşlar gerçekleştirildi. Bunlardan ilki, geçtiğimiz yıl ikinci el oto alım satımı ile iştigal eden mükelleflerin rahatlatılması, kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla 7104 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan “İkinci el

read more

Bülten: 2019-35 Beyanname Verme Süreleri, Ödeme Sürelerinin Son Günü Şeklinde Kalıcı Olarak Uzatıldı

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Gümrük İdareleri tarafından alınan vergi resim ve harçlar hariç genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanan usul kanunudur. Her bir verginin özel kanununda o vergiye ilişkin konular detaylı olarak belirlenmiş olup genel konular için ise Vergi Usul

read more