Bülten

Bülten: 2019-83 (Basılı ve Külçe Halinde Olmayan) Perakende Kuyum Satışlarında Taksit Sayısı Dört Aydan Sekiz Aya Çıkartıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup bu Yönetmelikle, 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “dört” ibaresi “sekiz” olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, perakende

Daha Fazla

Bülten: 2019-82 KDV İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Hale Getirildi

Hatırlanacağı üzere, 01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” ile yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali

Daha Fazla

Bülten: 2019-81 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Şartlardan Olan 3 Yıllık Ortalama İhracat Tutarı 500 Bin ABD Dolarına Düşürüldü

Hatırlanacağı üzere, 23.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9962 No.lu Karar ile son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama ihracatı;   – 1 milyon ABD doları (1 milyon dahil) ile 10 milyon ABD doları arasında olan firmaların 1 (bir) yetkilisine, – 10 milyon ABD doları (10 milyon dahil) ile 25 milyon ABD doları arasında olan firmaların

Daha Fazla

Bülten: 2019-80 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Bilindiği üzere Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu hükme ilişkin olarak, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünde gümrük beyannameli mal ihracatı kapsamında, Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) başlığı altında bu

Daha Fazla

Bülten: 2019-79 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı Beyannamesi

15 Temmuz 2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş olup, Ajansın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere, Kanun kapsama giren işletmelerden yahut işletmeci olan gerçek veya tüzel kişilerden turizm payı alınmasına yönelik yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Daha Fazla

Bülten: 2019-78 Tecil Faizi Oranı 25/10/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %19’a Düşürülmüştür

Geçtiğimiz günlerde 1592 Karar ile 01/07/2019 tarihinden bu yana aylık %2,5 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı (ve aynı zamanda gecikme faizi ve pişmanlık zammı) oranı, 02/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2’ye indirilmiş akabinde Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle de 11/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ise yıllık %17,25 ; avans işlemlerinde uygulanacak

Daha Fazla

Bülten: 2019-77 Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Yayımlandı

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ve Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)  ile, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e- Defter uygulamarında önemli düzenlemeler ve değişiklikler yapılmış olup Tebliğ metinleri ekteki gibidir. Elektronik Defter Genel Tebliği

Daha Fazla

Bülten: 2019-76 Elektronik Tebliğat Sisteminin Kapsamı Genişletildi, Bağlı Vergi Dairesi Müdürlükleri (Mal Müdürlükleri) de 1 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyle Elektronik Tebligat Sistemine Geçti

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23/07/2010 tarih ve 6009 sayılı Kanunla eklenen 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, elektronik

Daha Fazla

Bülten: 2019-75 Mükelleflerin İş Yeri Değişikliği Ve Nakil İşlemlerine İlişkin Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklikler Yapıldı

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510) ile 28/6/1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nin “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ” başlıklı bölümü değiştirilmiş olup, Tebliğin ilgili bölümünün önceki hali

Daha Fazla

Bülten: 2019-74 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 27) Yayımlamdı

15 Ekim 2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) ile yapılan değişiklikler, konu başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir; 1) 27 Nolu Tebliğin 1. Maddesi ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.1) bölümünün altıncı paragrafında

Daha Fazla

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Özeti

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi görüşülmektedir. Ancak gerek Komisyonda gerekse Meclis Genel Kurulunda değişiklik yapılması muhtemel olduğundan teklifle ilgili ön bilgilendirme amaçlı özetler aşağıdadır. Dijital hizmetlere % 7,5 vergi getiriliyor.

Hüseyin DEMİR

Yeminli Mali Müşavir