Bülten

Bülten: 2020-14 Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Oldu

Hatırlanacağı üzere, (23/12/2019 ve 30987 s. R.G.) 512 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 olarak ilan edilmiş, akabinde 513 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ ile; 213 sayılı Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan ve

Daha Fazla

Bülten: 2020-13 2020 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Yeniden Belirlendi

21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’nun; – 1. Maddesinde bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kâğıtlar ve belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgelerinin “değerli kâğıt” sayılacağı, Kanun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kâğıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve

Daha Fazla

Bülten: 2020-12 İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı

Hatırlanacağı üzere 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek, bu tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerin %80’nin yurda getirilmesi tekrar zorunlu hale getirilmişti.   Akabinde, bahsi geçen tebliğde yer alan

Daha Fazla

Bülten: 2020-11 Başta Mobilya Olmak Üzere Bir Kısım Malların Tesliminde KDV İndirimi Yapıldı

Bilindiği üzere genel katma değer vergisi oranı %18 olup, Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.  Nitekim bu yetkiye dayanarak

Daha Fazla

Bülten: 2020-10 Ocak-Temmuz 2020 Döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Artırılmaması Kararlaştırıldı

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Oran veya tutar” başlıklı 12’nci maddesinin 3 numaralı fıkrasında “(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son

Daha Fazla

Bülten: 2020-9 Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değeri Yükseltildi

27 Aralık 2019 tarih ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29) ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafında yer alan “2019 yılı için 14.100 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere

Daha Fazla

Bülten: 2020-8 2020 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan; 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından

Daha Fazla

Bülten: 2020-7 Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değeri Yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan ve 27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğin; a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “247.400 TL’nin” ibaresi “303.200 TL’nin”

Daha Fazla

Bülten: 2020-6 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Emlak Vergisine Esas Değerler Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan;   213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim

Daha Fazla

Bülten: 2020-5 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yer Alan Çevre Temizlik Vergisi Had ve Tutarları, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir.  Diğer taraftan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut,

Daha Fazla