Bülten

Bülten: 2020-41 AVUKATLAR ALDIKLARI VEKALET ÜCRETİ İÇİN SERBEST MESLEK MAKBUZUNU KİM ADINA DÜZENLEYECEK?

AVUKATLAR ALDIKLARI VEKALET ÜCRETİ İÇİN SERBEST MESLEK MAKBUZUNU KİM ADINA DÜZENLEYECEK? Hüseyin DEMİR Yeminli Mali Müşavir   7194 Sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’na 07.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir: “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra

Daha Fazla

Bülten: 2020-40 7194 Sayılı Kanun’la Yediden Düzenlenen Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Uygulamasına 312 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Hatırlanacağı 6824 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121’inci maddesi başlığı ile yeniden düzenlenmiş ve 01/01/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi getirilmişti. Akabinde 301 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin açıklamada bulunulmuştu.

Daha Fazla

Bülten: 2020-39 7194 Sayılı Kanun’la Yapılan Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin 311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere 7 Aralık 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; – Binek otomobillere yeniden gider ve amortisman kısıtlaması getirilmiş, – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’un 103. Maddesini yeniden düzenlenerek, yüksek gelir elde edenlerden daha

Daha Fazla

Bülten: 2020-38 GVK Geçici 67’inci Maddede Yer Alan Oranlarda Yapılan Değişiklikle Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı %15’e Çıkarıldı

Bilindiği üzere, 193 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesine ilişkin özel düzenlemeler yer almakta olup, burada yer alan yer alan bazı kazanç ve iratlardan üzerinden yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. Bu defa 24/05/2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23/5/2020 tarihli ve 2569

Daha Fazla

Bülten: 2020-37 Bankacılık Sistemi Üzerinden Yapılan Altım Alım Satım İşlemlerinin BSMV’ye Tabi Olduğuna Karar Verildi

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. Maddesine göre Banka ve sigorta şirketlerinin (10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere,) her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

Daha Fazla

Bülten: 2020-36 Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile genel kurullar geçici süreyle elektronik ortamda yapılabilir

Türk Ticaret Kanunu’na göre, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla genel kurulların elektronik ortamda yapılabilmesi mümkündür. Elektronik genel kurul sistemi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı Covid19 salgını nedeniyle şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi e-genel kurul yapılabilmesine imkan tanımıştır. MKK’nın internet sitesinde yer alan başvuru formu, genel kurul gündemi, pay sahipleri listesi ve imza

Daha Fazla

Bülten: 2020-35 Talep Edilmesi Halinde Yatırım Teşvik Belgelerine 1 Yıla Kadar Ek Süre Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 09/05/2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara; göre; deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlara ilişkin, 11/03/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgelerinin süresi, talep edilmesi

Daha Fazla

Bülten: 2020-34 2020 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi 28 Mayıs 2020 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere, 2020 I. Geçici Vergi Dönemine Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28. Maddesinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son

Daha Fazla

Bülten: 2020-33 Koronavirüs (COVİD19) Salgını Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve mezkur Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi

Daha Fazla

Bülten: 2020-32 2020 / Şubat ve Mart Dönemlerine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 21 Nisan 2020 tarih ve 129 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dahil) 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı

Daha Fazla