Bülten

Bülten: 2020/44 Kar Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Süre Uzatımı Yayımlandı

18.09.2020 Tarih ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verilmiştir. Hatırlanacağı üzere, 17 Nisan 2020 tarihli R.G’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na kar dağıtım sınırlamasına ilişkin aşağıdaki geçici 13

Daha Fazla

Bülten: 2020/43 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Döviz gelirlerinin beyanı” başlıklı 16 ncı maddesine, aşağıda yer alan 7 nci ve 16/A maddesi eklenmiştir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 26.08.2020 tarih ve

Daha Fazla

Bülten: 2020/42 Bir Kısım Mal ve Hizmetlere İlişkin ÖTV ve KDV Oranlarında Değişiklikler Yapıldı

30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 ve 2913 sayılı sayılı Kararlar ile otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapıldı, eğitim ve öğretim hizmetlerinde ise KDV oranı %1’e indirildi. Buna göre; 1) Bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapıldı 2912 Sayılı Karar ile bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah

Daha Fazla

Bülten: 2020-41 Avukatlar Aldıkları Vekalet Ücreti İçin Serbest Meslek Makbuzunu Kim Adına Düzenleyecek ?

AVUKATLAR ALDIKLARI VEKALET ÜCRETİ İÇİN SERBEST MESLEK MAKBUZUNU KİM ADINA DÜZENLEYECEK? Hüseyin DEMİR Yeminli Mali Müşavir   7194 Sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’na 07.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir: “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra

Daha Fazla

Bülten: 2020-40 7194 Sayılı Kanun’la Yediden Düzenlenen Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Uygulamasına 312 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Hatırlanacağı 6824 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121’inci maddesi başlığı ile yeniden düzenlenmiş ve 01/01/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi getirilmişti. Akabinde 301 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin açıklamada bulunulmuştu.

Daha Fazla

Bülten: 2020-39 7194 Sayılı Kanun’la Yapılan Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin 311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere 7 Aralık 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; – Binek otomobillere yeniden gider ve amortisman kısıtlaması getirilmiş, – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’un 103. Maddesini yeniden düzenlenerek, yüksek gelir elde edenlerden daha

Daha Fazla

Bülten: 2020-38 GVK Geçici 67’inci Maddede Yer Alan Oranlarda Yapılan Değişiklikle Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı %15’e Çıkarıldı

Bilindiği üzere, 193 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesine ilişkin özel düzenlemeler yer almakta olup, burada yer alan yer alan bazı kazanç ve iratlardan üzerinden yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. Bu defa 24/05/2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23/5/2020 tarihli ve 2569

Daha Fazla

Bülten: 2020-37 Bankacılık Sistemi Üzerinden Yapılan Altım Alım Satım İşlemlerinin BSMV’ye Tabi Olduğuna Karar Verildi

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. Maddesine göre Banka ve sigorta şirketlerinin (10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere,) her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

Daha Fazla

Bülten: 2020-36 Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile genel kurullar geçici süreyle elektronik ortamda yapılabilir

Türk Ticaret Kanunu’na göre, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla genel kurulların elektronik ortamda yapılabilmesi mümkündür. Elektronik genel kurul sistemi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı Covid19 salgını nedeniyle şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi e-genel kurul yapılabilmesine imkan tanımıştır. MKK’nın internet sitesinde yer alan başvuru formu, genel kurul gündemi, pay sahipleri listesi ve imza

Daha Fazla

Bülten: 2020-35 Talep Edilmesi Halinde Yatırım Teşvik Belgelerine 1 Yıla Kadar Ek Süre Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 09/05/2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara; göre; deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlara ilişkin, 11/03/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgelerinin süresi, talep edilmesi

Daha Fazla