Bülten

Bülten: 2020-29 Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Alımları Kısmi KDV Tevkifatına Tabi Değildir

Hatırlanacağı üzere, Koronavirüs (nCovid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518), 24 Mart 2020 tarih ve Mükerrer 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve buna ilişkin

Daha Fazla

Bülten: 2020-28 Covid19 Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır. Sürecin sonunda söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç

Daha Fazla

Bülten: 2020-27 Bazı Tütün Mamulleri ile Kolalı Gazozların ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi

26/03/2020 Tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)” ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan bazı malların (kolalı gazozların) vergi oranları ile (B) Cetvelinde yer alan bazı malların (tütün mamullerinin) vergi

Daha Fazla

Bülten: 2020-26 Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler Kapsamında Başvuru Şartları İyileştirilen Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Merak Edilenler

Yeni corona virüsü nedeniyle başta sağlık ve ekonomi olmak üzere birçok alanda sıkı tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Meclisten geçen ve Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girmesi beklenen 7226 sayılı Torba Yasa ile kısa çalışma uygulamasının şartları kolaylaştırılarak değiştirilmiştir. Nitekim öncesinde kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine

Daha Fazla

Bülten: 2020-25 Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler Kapsamında Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, İdare tarafından bir çok tedbir alınmış olup bu kapsamda belirlenen sektör ve mükellef grupları için covid 19 salgını mücbir sebep hali olarak kabul edilmiş, 2020/Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait bazı beyan ve bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin vadeleri ötelenmiştir. Bu düzenlemelere

Daha Fazla

Bülten: 2020-24 Koronavirüs (COVID-19) Salgını Kapsamında Tedbirlerinin Yer Aldığı 7226 Sayılı Torba Yasa TBMM’de Kabul Edildi

25 Mart 2020 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koronavirüsü tedbirleri kapsamında her alanda alınan önlemlere ilişkin 7226 sayılı Torba Yasa görüşmeleri gerçekleştirmiş ve TBMM Genel Kurulunda görüşülen ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşmeler sonunda oy birliği ile kabul edilmiştir. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa ile pek çok alanda değişiklikler yapılmış olup,

Daha Fazla

Bülten: 2020-22 18 Yaşını Doldurmuş Yabancı Yolcuların Bir Takvim Yılı İçerisinde En Fazla 5 Kg Ağırlığında Kendilerine Ait Olan Standart İşlenmemiş Altını Yurda Getirmeleri Serbest Bırakıldı

3 Mart 2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2182 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7’nci maddesinde değişiklik yapılmış akabinde yine aynı tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020-32/57 Sıra No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Daha Fazla

Bülten: 2020-21 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Bazı Ödemelerde “Borcu Yoktur Yazısı” İstenilmesine İlişkin Limit 2.000,00 TL’den 5.000,00 TL’ye Çıkarıldı.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesine göre; Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını

Daha Fazla

Bülten: 2020-20 Bazı Mal Teslimlerindeki KDV Tevkifat Oranları, 1 Nisan 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Artırıldı

3 Mart 2020 Tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana yayınlanan 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (Ana Tebliğin); – (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “(5/10)” ibareleri

Daha Fazla

Bülten: 2020-19 Bülten: 2020-18 Değerli Konut Vergisinde Değişiklik Yapıldı, Vergi Bir Yıl (2021’e) Ertelendi

Hatırlanacağı üzere, 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7 Aralık 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup dört bölümden ve 53 maddeden oluşan Kanun yürürlüğe girmezden evvel, içeriğindeki hususlardan bir kısmına ilişkin değerlendirmelerimize 2019/85, 86, 87, 88, 89, 90

Daha Fazla