Bülten

Bülten: 2021/14 Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı

Bilindiği üzere, 23/12/2020 tarih ve 3317 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 28/02/2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu defa 19 Şubat 2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3556 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 31/03/2021 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır. Buna göre; – Yeni tip koronavirüs (Covid 19) nedeniyle 31/01/2021 tarihine kadar dışsal

read more

Bülten: 2021/13 KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Bilindiği üzere, vergi alacağını güvence altına alabilmek amacıyla gerekli görülen hallerde verginin ödenmesinden işleme taraf olanlar sorumlu tutulabilmekte, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu tutulabilmektedir. Uygulamada KDV tevkifatı olarak adlandırılan bu yöntem oto güvenlik müessesesi

read more

Bülten: 2021/12 Elektronik Belge Uygulamalarına Geçişe İlişkin 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

09.02.2021 Tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de elektronik belge uygulamalarına geçişe ilişkin  19.10.2019 tarih ve 509 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile elektronik belge uygulamalarına ilişkin yapılan güncel değişiklikler konu başlıkları itibariyle aşağıda değerlendirilmiştir. 1) Sağlık hizmeti sunucuları ile

read more

Bülten: 2021/11 Yabancı Paraların 31.12.2010 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemesinde Esas Alınacak Kurların Tespit ve İlan Edildiği 525 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Bilindiği üzere 213 sayılı VUK’nun 280’inci maddesinde yabancı paraların değerlemesiyle ilgili olarak, “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar

read more

Bülten: 2021/10 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı

5 Şubat 2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde önemli bir takım değişiklikler yapılmış olup, konu başlıkları itibariyle yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. a) Alıcı ve satıcının mücbir sebep kapsamında bulunması halinde (KDV) tevkifat uygulamasına devam edilecek Bilindiği üzere, mücbir sebebin başladığı tarihten sona

read more

Bülten: 2021/9 Değerli Konut Vergisi Tebliği Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, 21.11.2019 tarih ve 7193 Sayılı Kanun ile mali güce göre vergilendirme ilkesini esas alarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile Türkiye sınırları içinde bulunan ve emlak vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 5 milyon TL ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan “Değerli Konut

read more

Bülten: 2021/8 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Tevkifatı Oranı Yüzde 5 Olarak Belirlenmiştir

Hatırlanacağı üzere, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin tevkifatı oranı yüzde 3 olarak uygulanmaktaydı. 04 Şubat 2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerindeki tevkifatı oranına ilişkin yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; – Gelir vergisi tevkifat oranlarına ilişkin 2009/14592 Sayılı Kararda ve, – Kurumlar vergisi tevkifat oranlarına ilişkin 2009/14593 ve

read more

Bülten: 2021/7 Finansman Gider Kısıtlaması Fiilen Yeniden Hayata Geçirildi

Hatırlanacağı üzere, 15.6.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile mükelleflerin finansman ihtiyaçlarını öz kaynaklar yoluyla karşılamalarını teşvik etmek amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41’inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun, “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11’inci maddesinde yapılan değişiklikle geçmişte “finansman gider kısıtlaması” olarak bilinen uygulama bazı değişiklikler yeniden getirilmişti. Ancak bugüne

read more

Bülten: 2021/6 Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Yeniden Döviz Cinsinden Yapılabilmesi İmkanı Sağlandı

Hatırlanacağı üzere 06.10.2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/32-51) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince tespiti Bakanlığa bırakılan konularda düzenleme yapılmış, 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk

read more

Bülten: 2021/5 Riskli Yapı İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Düşürüldü

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır. 30 Ocak

read more