Bülten

Bülten: 2019-59 Varlık Barışı Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esasların Yer Aldığı Genel Tebliğ Yayımlandı

19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 sayılı I. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlan 7186 Sayılı Kanun ile varlık barışı uygulaması yeniden ele alınmış, söz konusu Kanunun 2’nci maddesinde getirilen yeni varlık barışı düzenlemesinin esaslarına yer verilmişti. Bu defa 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)”

read more

Bülten: 2019-58 2021’E KADAR BANKA KREDİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINI DÜZENLEYEN KANUN YAYIMLANDI

Bankalar, finansal kiralama ve faktoring şirketlerine olan borçların yeniden yapılandırılması imkanı getirildi. Buna göre, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespit edilmesi ve yapılandırma sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şartı bulunmaktadır. Aksi halde finansal yeniden yapılandırma yapılması mümkün değildir. Finansal yeniden yapılandırmalarda, kredilerin vadelerini uzatmak, kredileri yenilemek, ilave kredi vermek,

read more

Bülten: 2019-57 Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla İthalattaki 22 Euroluk Muafiyet Sınırının Kaldırılmasına İlaveten Gerçek Kişilere Bir Ayda 5 Adet İşlem Sınırı Getirildi

16 Mayıs 2019 tarih ve 44 sayılı Bültenimizde de yer verdiğimiz üzere, yurtdışından yapılan alışverişlerde 22 euronun altındaki meblağlar için gümrük vegisi alınmaması yönünde düzenleme mevcutken “Amazon”, “Alibaba” gibi uygulamalar yoluyla başta Çin olmak üzere yurtdışından mektup yahut posta zarfı çerisinde kargo yoluyla on milyonlarca adet işlem gerçekleştirilmek suretiyle bu düzenleme istismar edilmeye başlanmıştı. Bunun

read more

Bülten: 2019-56 7186 Sayılı Torba Kanunla Getirilen Diğer Bazı Düzenlemeler

7186 Sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerden, – Yeni varlık barışı düzenlemesine ilişkin değerlendirmemize 2019/53 sayılı Bültende, – Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için hasılat esaslı vergilendirme yöntemi getirilmesine ilişkin değerlendirmelerimize 2019/54 sayılı Bültende, – Yurtdışı çıkış harcı tutarının 15 TL’den 50 TL’ye yükseltildiğine ilişkin değerlendirmelerimize  2019/55 sayılı Bültende, yer verilmiş olup yine 7186 Sayılı Kanunla getirilen

read more

Bülten: 2019-55 Yurtdışı Çıkış Harcı Tutarı 15 TL’den 50 TL’ye Yükseltildi

5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yurt dışına çıkış harcı konusundaki düzenlemeler güncellenerek akabinde bu Kanun’a ilişkin yayımlanan Tebliğ ile yurt dışına çıkış harcı ile ilgili uygulama usul ve esasları yeniden belirlenmiştir. Bahsi geçen 5597 sayılı Kanununâ göre; Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış

read more

Bülten: 2019-54 KDV Mükelleflerinin Yanı Sıra Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin de Hasılat Esaslı Vergilendirme Yönteminden Faydalanma İmkanı Getirildi

25/10/1984 Tarihinde kabul edilip 02/11/1984 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve  01/01/1985 tarihinden itibaren yürürlüğe 3065 sayılı yasa ile Ülkemiz Katma Değer Vergisi ile tanışmıştır. Bahsi geçen Kanun o günden bu tarafa onlarca kez değişiklik geçirmiş, ancak Kanunun indirim müessesi üzerine inşa edilen temel mantığı hiç zarar görmemiştir. Nitekim geçen zaman içerisinde mal ve hizmet türleri itibariyle

read more

Bülten: 2019-53 Varlık Barışı Düzenlemesi Bu Defa %1 Oranında Vergiyle Yeniden Getirildi

1- Eski Varlık Barışı Düzenlemesi 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 Sayılı “Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”  ile vergi, gümrük ve sosyal güvenlik kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, varlık

read more

Bülten: 2019-52 Yolcu Beraberinde Yurtdışından Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 1.500,00 TL Olarak Yeniden Belirlendi

Yolcu Beraberinde Yurtdışından Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 1.500,00 TL Olarak Yeniden Belirlendi 1- Yapılan Yasal Değişiklik 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1314)” ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon

read more

Bülten: 2019-51 1 Temmuz 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gecikme Zammı Oranı Aylık Yüzde 2,5 Oldu

Özellikle konomik kriz dönemlerinde finansman sıkıntısı çeken mükellefler  başta maliye olmak üzere kamu kurumlarına olan vergi vb yükümlülüklerini erteleme yoluna gitmekte bu suretle vadesinde ödemeyerek kamuya olan borçlarını alternatif finansman kaynağı olarak kulanmaktadırlar. Bunun sebeplerinin bir tanesi de kamuıya olan borçların vadesinde ödenmemeinden kaynaklanan maliyetin, işletmelerin normal finansman maliyetine ya çok yakın olması ya da

read more

Bülten: 2019-50 Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Tahsilindeki Öncelik Sıralaması Sorunu Karara Bağlandı

Sermaye şirketlerinde ortakların şirketin borçlarından dolayı sorumululuğu koydukları sermaye ile sınırlı olmakla birlikte, limitet şirketlerde kamu borçlarından dolayı bu durum değişmektedir. Nitekim 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun (“AATUHK”) 35. Maddesinin 1. Fıkrasının “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar

read more