Bülten: 2020-36 Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile genel kurullar geçici süreyle elektronik ortamda yapılabilir

Türk Ticaret Kanunu’na göre, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla genel kurulların elektronik ortamda yapılabilmesi mümkündür. Elektronik genel kurul sistemi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı Covid19 salgını nedeniyle şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi e-genel kurul yapılabilmesine imkan tanımıştır. MKK’nın internet sitesinde yer alan başvuru formu, genel kurul gündemi, pay sahipleri listesi ve imza sirkülerinin hazırlanarak MKK’ya gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu toplantılarının da elektronik ortamda yapılabildiği düşünüldüğünde, gerek yönetim kurulu üyeleri gerekse ortaklar dünyanın neresinde olursa olsunlar şirket genel kurulunun yapılabileceği anlamına gelmektedir.

MKK, e-genel kurul uygulamasının kullanılması için indirimli hizmet bedelini 2.500 TL +kdv olarak belirlemiştir.

Yönetim kurulu üyeleri ve ortakların elektronik ya da mobil imza sahibi olmaları ve e-genel kurul uygulamasını gerçekleştirecek sertifika sahibi veya bu konuda deneyimli bir yönetici bulundurmaları yeterlidir.

İlk yapılacak genel kurulda, şirket sözleşmelerine aşağıdaki metnin eklenmesi, daha sonraki yıllarda e-genel kurul yapılabilmesine olanak sağlayacaktır.

“Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

MKK’nın açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Hüseyin DEMİR

Yeminli Mali Müşavir

MKK Duyurusudur

Kuruluşumuz tarafından sunulan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile genel kurul toplantıları elektronik ortamda hukuken geçerli olarak yapılabilmektedir.

01.10.2012 tarihinden itibaren halka açık şirketler için kurumsal yönetim ilkeleri gereği eGKS kullanılmaktadır. 31.12.2019 tarihine kadar 2.927 adet genel kurul elektronik ortamda düzenlenmiş, 130.284 kişi elektronik ortamda katılmıştır.

Ticaret Bakanlığı’mız tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlanmıştır.

Şirketlerimizin e-GKS’de genel kurul yapmak için Kuruluşumuza ekli dilekçe ile başvurması yeterlidir. Kuruluşumuzca, içinde bulunduğumuz küresel salgın tehdidi düşünülerek, şirketlerimize en az maliyet yansıtmak amacıyla, isteğe bağlı e-GKS kullanım bedeli %50 indirim yapılarak 2.500 TL +KDV olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, tüm şirketlerimizin genel kurul toplantılarının e-GKS’den yapmasının mümkün olduğunu, genel kurul toplantılarında e-GKS’nin kullanılması durumunda pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bu toplantılara elektronik imza veya mobil imzaları ile katılıp haklarını kullanabileceklerini, şirketlerimizin ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.

Share: