Bülten: 2020-28 Covid19 Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır.

Sürecin sonunda söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde ise tecil edilen bu vergi terkin olunmaktadır.

Ancak ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilmektedir.

Diğer taraftan Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan Yeni Koronavirüs (Covid 19) salgını sebebiyle İdare tarafından alınan tedbirler kapsamında başta süre uzatımları olmak üzere, mükelleflere bir takım kolaylıklar sağlanmış ve sağlanmaya da devam edilmektedir.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı yayınlamış olduğu 31 Mart 2020 tarih ve 68 Sıra No.lu KDV Sirküleri ile 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların 3 aylık süre içerisinde ihraç edilemeyeceğini öngörerek bu durumdaki mükelleflere başvurularına gerek kalmaksızın 3 aylık ek süre verildiğini, duyurmuş, Sirkülerde uygulamanın usul ve esaslarını açıklamıştır.

Buna göre;

– İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1 Nisan / 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

– İhracat süresi, belirtilen süreden önce (yani 1 Nisan’dan önce) dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme (1 Nisan / 30 Haziran 2020) rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirileceği kararlaştırılmıştır. Yani bu durumda olan mükelleflere de otomatik olarak 3 ay ek süre verilmiştir.

– Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1 Nisan / 30 Haziran 2020  (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun bulunmuştur.

Örneğin, imalatçı (A) firması tarafından Ocak 2020 döneminde ihraç kaydıyla ihracatçı (B) firmasına teslim edilen malların ihracatı, 30.04.2020 tarihine kadar gerçekleştirilememiştir. İhracatçı (B) firması, ek süre talebi için vergi dairesine başvuru yapmaksızın, 31.07.2020 tarihine kadar ihracat işlemini gerçekleştirmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunacaktır.

Benzer şekilde, daha önce beklenmedik durum hali nedeniyle bir aylık ek süre almış olan ihracatçı (C) firmasının 30.04.2020 tarihinde dolan ihracat süresi, mükellefin ilave bir başvuru yapmasına gerek olmaksızın, mücbir sebep kapsamında 30.06.2020 tarihine uzayacaktır.

Ancak, ÖTV açısından, ÖTV Kanununun 8/2. maddesi kapsamındaki ihracat süreleri için henüz buna benzer bir açıklama yahut düzenleme yapılmamıştır.

 

Bülten 2020-28 Eki KDV Sirküleri 68

Share: