Bülten: 2018-42 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere internet ortamında verilen reklam hizmeti ve bunlara aracılık edenlere yapılan ödemelerden % 15 tevkifat yapılacak

Bülten: 2018/42
19.12.2018

1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere internet ortamında verilen reklam hizmeti ve bunlara aracılık edenlere yapılan ödemelerden % 15 tevkifat yapılacak

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Vergi Tevkifatı başlıklı 94. Maddesinde, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddenin devamındaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

Buna paralel şekilde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

–  Vergi kesintisi başlıklı 15. maddesinde de kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorunda oldukları,

– Dar mükellefiyette vergi kesintisi başlıklı 30. maddesinde ise dar mükellefiyete tâbi kurumların maddenin devamındaki bentlerde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Gerek (193 s. GVK) Madde 94 gerekse (5530 s. KVK) Madde 15 ve Madde 30 metninde yer alan benzer düzenlemelere göre Cumhurbaşkanı maddelerde belirtilen vergi kesintisi oranlarını belirtilen hadler dahilinde indirmeye yahut artırmaya yetkilidir.

Bu yetki kapsamında 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (ve bu tarihte yürürlüğe giren) 18/12/2018 tarih ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup 01/01/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın %15 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Share: