Blog

Bülten: 2021/25 Evde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin 314 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, 11/11/2020 Tarih ve 7256 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Vergiden Muaf Esnaf başlıklı 9. Maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendinde yapılan değişiklikle madde metni revize edilmiş, yapılan değişiklikle 01/01/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere; Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın

read more

Bülten: 2021/24 Fesih Yasağı ve İşçiyi Ücretsiz İzine Ayırma Uygulaması Süresi Uzatıldı

Hatırlanacağı üzere, pandemiyle mücadele tedbirleri kapsamında 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle; – Her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, (4857 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet

read more

Bülten: 2021/23 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 17 maddeden oluşan ve; – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak  başta olmak üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve

read more

Bülten: 2021/22 Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulaması 30/06/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Bilindiği üzere 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler içinse %8 olarak tespit uygulanmaktadır. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca %18 oranındaki genel KDV oranı uygulanmaktadır. Daha önce

read more

Bülten: 2021/21 Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasında Son Durum

15.6.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile mükelleflerin finansman ihtiyaçlarını öz kaynaklar yoluyla karşılamalarını teşvik etmek amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41’inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun, “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11’inci maddesinde yapılan değişiklikle geçmişte “finansman gider kısıtlaması” olarak bilinen uygulama bazı değişikliklerle yeniden getirilmiş, bu hususta Cumhurbaşkanına düzenleme

read more

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır? Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır? Yatırım Teşvik Belgesi, Türkiye’de sermayenin yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın, kişi ve kurumların yararlanabilmesi için devletin sağladığı çokça desteğin sistemli şekilde uygulanabilmesi için düzenlenmiş belgedir. Yatırımcı veya girişimcilerin yatırım yaptıkları dönemde ya da işletme halini aldıkları dönemde ihtiyaç duyabilecekleri destek ögelerinden oluşur. Yatırım Teşvik Belgesi’ni alabilmek için doğru şekilde ve

read more

İnşaat Muhasebesi Nedir ? İnşaat Muhasebesi Nasıl Yapılır ?

İnşaat Muhasebesi Nedir? İnşaat muhasebesi, benzersiz bir defter tutma ve finansal yönetim biçimidir. Müteahhitlerin yapılan işleri ve bu işlerin şirket üzerindeki etkilerini izlemelerine yardımcı olmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.  Genel muhasebenin temel ilkelerinden aynan yararlanır ancak birkaç farklı özelliğe sahiptir. Diğer endüstrilerle karşılaştırıldığında, inşaat müteahhitliği muhasebe açısından birkaç farklı özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden biri muhasebenin

read more

Bülten: 2021/18 Kurumlar Vergisi Oranını da Değiştiren 7136 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 15 maddeden oluşan ve içerisinde vergi kanunlarının da yer aldığı toplam 7 farklı kanunda değişiklik yapan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 22/4/2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Kanun ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183

read more

Yer Altı Maden İşletmelerinde Çalışan Personel Ücretlerinde İstisna

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinde, “Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri” gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Yer altında çalışılan zamanların tespiti önem arz etmektedir. Geçerliliği kalmayan 105 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, istisnanın uygulanması bakımından bir günün birkaç saatinde

read more

Bülten: 2021/5 SGK İşten Çıkış 29 Kodu-İşveren Tarafından İşçinin Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih İle İlgili Yapılan Değişiklik (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)

Konu:2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde  yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki   işten  ayrılış  nedenleri  tablosundaki  “29-  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni  ile  fesih”  kodu  çıkarılmış  ve  “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere

read more