Blog

Bülten: 2021/1 N.Ü.D. VE TEŞVİK TUTAR ORANLARI ARTIŞI DUYURUSU

13.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Ücretsiz izindeki işçilere yapılan nakdi ücret desteği, asgari ücret zammı oranında(%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL’ye ve aylık 1.431,00 TL tutarına çıkarıldı. İşverenlere sağlanan 17256 İstihdama Dönüş Teşviki ve 27256 İlave İstihdam Teşviki 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan zam oranında (%21,56) artış

read more

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

Kapsam 5520 sayılı kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir. Yatırım Dönemi Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım

read more

Bülten: 2020/51 2020 YILI E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLAMA İŞLEMİ

Gelir İdaresi Başkanlığının 09.10.2020 tarihinde yayınlanan ,E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklama İşlem Adımları kılavuzuna göre, 2020 E DEFTER ve Beratların   en geç bu tarihlere kadar yüklenmesi unutulmamalıdır. GİB Yükleme tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yükleme işlemlerinin süreçleri ve nasıl yapılacağı, kılavuzda ekran görüntüleri şeklinde izah edilmiştir. 2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil

read more

Bülten: 2020/14 SGK BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA DUYURU

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ilew işverenlere ödeme kolaylığı sağlanmış olup uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak 2020/45 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır. Yukarıda belitilen genelgeye istinaden idari para cezalarının yapılandırma kapsamına alınması için 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşmesi gerektiği belirtilmiştir.İdari para cezaları, işverene tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleştiğinden, en geç 16.12.2020

read more

Bülten: 2020/52 2021 YILI YASAL DEFTER NOTER TASDİK SÜRELERİ

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Mükelleflerin 2021 yılında kullanacakları yasal defterlerini 31.12.2020 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir. -E Defter mükelleflerinin Envanter Defteri (Anonim Şirketler yeni kullanacakları Damga Vergisi Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri) -E Defter olmayan mükelleflerin Yevmiye ,Kebir ,Envanter  Defterlerini

read more

Bülten: 2020/13 27256 KANUN NUMARALI ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ (4447/GEÇİCİ 28.MADDE)

17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 28.Maddenin 1.Fıkrası ile getirilen ve “Artı İstihdam Prim Desteği” olarak da isimlendirilen 27256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları SGK’nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/49 Sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.Detaylar aşağıdaki gibidir. 2019/Ocak ile 2020/Nisan dönemlerine ait APHB/MPHB’nde uzun vade sigorta kollarından 4/a

read more

Bülten: 2020/50 Kar Payı Dağıtımında Süre Uzatımına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, 17 Nisan 2020 tarihli R.G.’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na kar dağıtım kısıtlamasına ilişkin aşağıdaki geçici 13’üncü madde eklenmişti. “GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler

read more

Bülten: 2020/49 Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamaları İkişer Ay Daha Uzatıldı

Resmi Gazetenin 27 Ekim günkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneği, işçilerin işten çıkarılmasını önleyen fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları 17.11.2020 tarihinden itibaren 2 ay süre ile 4. kez uzatılmıştır. Buna göre, 31 Ekim tarihinden başlayarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma uygulaması devam edecek. Öte yandan yine Cumhurbaşkanı Kararıyla,

read more

Bülten: 2020/48 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (Torba Kanun) Komisyondan Geçti

Kamuya olan borçların yeniden yapılandırması amacıyla hazırlanan yasa teklisi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, – Kurumlar vergisi oranını indirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi, – Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları durumunda kar dağıtımına ilişkin vergileme ilkelerinin belirlenmesi, – Varlık Barışı düzenlemesi, – Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında düzenlemelerin

read more